Kommuniké från Ambeas årsstämma 12 maj 2022

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1,15 krona per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes måndagen den 16 maj 2022. Utdelning beräknas betalas ut till aktieägarna torsdagen den 19 maj 2022.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Yrjö Närhinen, Daniel Björklund, Gunilla Rudebjer och Samuel Skott, och nyvalde Hilde Britt Mellbye och Dan Olsson, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Yrjö Närhinen valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja EY AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
  • godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
  • anta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner, innebärande emission av högst 944 000 teckningsoptioner,
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier som bolaget förvärvat för leverans till deltagare inom ramen för bolagets incitamentsprogram, samt bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, och
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor