Ambea stärker sin position inom LSS genom förvärv av Resursteamet

Ambeas affärsområde Nytida växer nu ytterligare inom LSS i egen regi genom förvärv av Resursteamet, en Stockholmsbaserad aktör inom främst daglig verksamhet för personer med förvärvad eller medfödd kognitiv funktionsnedsättning. Köpeskillingen, som finansieras genom kontanta medel uppgår vid förvärvstidpunkten till 194 MSEK inklusive en övertagen nettoskuld om 6 MSEK. 

Resursteamet grundades 1997 och har 25 dagliga verksamheter, tre logopedmottagningar och en rehabverksamhet för barn. Resursteamet i Stockholm AB, inklusive dotterbolag, har cirka 750 omsorgstagare och cirka 320 medarbetare. Omsättningen i de köpta bolagen 2016, proforma, uppgick till 161 MSEK och EBITA till cirka 23 MSEK.

”Resursteamet utgör ett viktigt och attraktivt tillskott till Nytidas LSS-verksamhet som stärker vår närvaro i Stockholm och ger oss nya utvecklingsmöjligheter i området. Tillsammans bildar Nytida och Resursteamet en tydlig marknadsledare med 36 enheter och 1,200 platser inom daglig verksamhet i Stockholms län. Genom förvärvet kompletterar vi Nytidas ledande position inom boende med Resursteamets marknadsledande ställning inom daglig verksamhet och skapar ett starkare och bredare LSS-erbjudande”, säger Ambeas VD Fredrik Gren.

”Att vi valde just Nytida beror på att de har en tydlig plan för hur de vill ta tillvara Resursteamets verksamhet och kompetens. Nytida kompletterar Resursteamet med andra delar inom funktionsnedsättning och har en värdegrund som överensstämmer med vår. Vi har skapat en förtroendefull relation med Ambeas och Nytidas ledning och ser fram emot att tillsammans med Nytida fortsätta Resursteamets utveckling”, säger Resursteamets VD Annika Meinhardt.

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR- och strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, kommunikationschef
Telefon: +46 70 166 58 88
E-post: nanna.wedar@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Bilagor