Kvalitet

Individen i centrum är nyckeln i vårt arbete. Kvalitet för oss innebär att varje person som vistas i våra verksamheter ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget perspektiv. Ambea vill garantera och ständigt förbättra en god kvalitet inom den vård och omsorg som vi erbjuder.

Kvalitet är också att våga se brister och möjligheter. Hos oss finns en tillåtande kultur där vi lär av händelser och fel och ständigt förbättrar. Sedan 2014 har Ambeas styrelse en särskild kvalitetskommitté som sätter frågan högst på agendan inom företaget.

Qualimax för styrning och uppföljning

För att säkerställa en god kvalitet på den vård och omsorg som vi erbjuder och för att skapa trygghet hos både äldre, omsorgstagare och närstående har vi utvecklat ett kvalitetsledningssystem som heter Qualimax.

Kvalitetsarbetet genomsyrar allt vi gör

Kvalitetsarbetet involverar alla medarbetare och integreras i verksamheten genom bland annat kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöråd, kvalitetssamtal med samtliga medarbetare och arbetsplatsträffar.