Ambea bedriver olika verksamheter som ibland behöver tillstånd, alternativt certifiering/godkännande av olika myndigheter i alla tre länder (Sverige, Norge och Danmark). Myndigheterna utövar dessutom frekvent tillsyn av våra verksamheter, vilket är en är en naturlig del av myndighetsutövandet.

Ambea välkomnar tillsyner och uppföljning från myndigheter och uppdragsgivare. Vi ser det som ett tillfälle att utveckla och förbättra verksamheten samtidigt som vi uppskattar att kunna ha en förtroendefull och konstruktiv dialog med myndigheter och uppdragsgivare. Ambea har mer än 50 tillsyner från olika myndigheter varje kvartal. Vi redovisar transparant alla anmälningspliktiga händelser och resultaten från tillsynerna i varje kvartalsrapport.

Information om tillstånd i våra verksamheter

Inom Ambea är det vanligast att ett tillstånd/certifiering är kopplat till den enskilda enheten (t.ex. ett äldreboende eller ett LSS-boende). Vi har också verksamheter som inte kräver något tillstånd. Du hittar våra olika tillstånd i översikten nedan.
 

Affärsområde/land Typ av verksamhet Tillståndsgivare Tillstånd kopplat till Del av affärsområdets omsättning
Vardaga, Sverige Äldreboenden IVO Enskild enhet 90%
Hemtjänst IVO Tillstånd per bolag < 10%
Nytida, Sverige Boenden för olika tjänster inom social omsorg IVO Enskild enhet 80%
Daglig verksamhet LSS IVO Enskild enhet 10%
Skola (resurs- och särskola samt gymnasium) Skolinspektionen Enskild enhet 5%
Klara, Sverige Bemanning/Elevhälsa/Mobila Team Kräver inget tillstånd
Stendi, Norge Boenden för olika tjänster inom social omsorg Kräver inget tillstånd 50%
Boenden för barn Bufetat Enskild enhet 35%
Personlig assistans (BPA) Kräver inget tillstånd 10%
Altiden, Danmark Äldreboenden Certifiering av Sundhetdsstyrelsen Enskild enhet
Boenden för olika tjänster inom social omsorg Godkännas av Socialtilsynet Enskild enhet
Öppenvårdsinsatser inom social omsorg Kräver inget tillstånd

Riskhantering

Det kan finnas en risk att en enhet inte bedrivs enligt gällande tillstånd, t.ex. på grund av förändrad målgrupp eller byte av chef för verksamheten. Detta kan leda till anmärkning, krav på ändring, eller i väldigt sällsynta fall, till indraget tillstånd. Ambea mitigerar denna risk genom att kontinuerligt kontrollera tillståndsefterlevnaden internt i egenkontrollen, som sker på flera nivåer inom företaget, och vid interna kvalitetstillsyner. Om myndigheter eller uppdragsgivare vid tillsyn konstaterar brister, så följs arbetet noga upp i befintliga uppföljningsprocesser.

Tillstånden inom Ambeas verksamhet gäller oftast en enskild enhet, vilket medför att ett återkallat tillstånd, har mycket begränsad finansiell påverkan på koncernen. Däremot skulle det påverka de omsorgstagare som bor på enheten, deras anhöriga, de kommuner som placerar på enheten och de medarbetare som jobbar där. Varje enhet och tillstånd är kopplat till ett utav Ambeas dotterföretag. I årsredovisningens NOT K28 finns en översikt på dotterföretag i koncernen.

Ambea har ingen verksamhet inom Personlig Assistans i Sverige och Danmark.