Ambea är en trygg samarbetspartner som arbetar långsiktigt. Idag driver vi en stor andel av våra  äldre- och omsorgsboenden i egen regi. Det är en driftsform som vi gärna vill fortsätta utveckla tillsammans med kommuner och fastighetsägare.

För kommuner

När vi startar boenden i egen regi tar vi ansvar hela vägen. Kommunen avropar de platser ni behöver. Upphandling kan ske enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) via ram- eller abonnemangsavtal eller enligt LOV (lagen om valfrihet).

Vi står för hela investeringen och i samarbete med fastighetsägaren ansvarar vi för byggprocessen. I vårt åtagande ingår att vi säkerställer tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) inför öppnandet. Ambea är en aktör med lång erfarenhet. Det vi har lärt oss av tidigare projekt utvecklar vi ständigt vidare när vi startar nya. På så sätt blir Ambea en samarbetspartner som medverkar till att utveckla omsorgen för att passa i den aktuella kommunen. När vi driver boenden i egen regi är vi också en långsiktig partner till kommunen. Det skapar trygghet och förutsägbarhet för de boende, medarbetare och kommunen.

Vi rekryterar och anställer medarbetare, med ambitionen att vara en god arbetsgivare som erbjuder intressanta och utvecklade arbetsuppgifter. Vi når framgång genom att satsa på kompetensutveckling medarbetarna, hälsofrämjande arbete och att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetssystem är ledande i branschen.

Varje boende byggs och inreds efter våra boendekoncept, utifrån målgruppens specifika behov. Tonen är skandinavisk design med en varm och ombonad känsla. Äldreboenden utformas i samarbete med vår Demensakademi, som ingår i vårt verksamhetsområde Lära.

Varför välja att anlita Ambea?

Ambeas uppdragsgivare är kommuner som väljer att använda våra tjänster av olika skäl.

• Ambea har specialistkompetens för högkvalitativ omsorg för specifika omsorgsgrupper.
• Valmöjligheterna för kommuninvånarna ökar då den kommunala verksamheten kompletteras med privata utförare.
• Ambea bidrar med kostnadskontroll och oftast högre kostnadseffektivitet, då ersättningen för omsorgen avtalas i förväg.
• Många kommuner har rekryteringsutmaningar i sin omsorgsverksamhet och inte sällan hög sjukfrånvaro och personalomsättning.
• Kommunen kan ha begränsad erfarenhet av att bygga nya särskilda boenden.

 

För fastighetsägare

Ambeas strategi är att öka andelen egen regi inom äldreomsorg, LSS och individ och familj. Målet är att bygga fyra till sex äldreboenden per år. Inom LSS och individ respektive familj planerar vi att utöka med tio enheter inom respektive område om året. Vi har en tydlig och utarbetad process för att etablera nya boenden, genom nybyggnation eller i befintliga fastigheter.

Vi söker lediga fastigheter detaljplanerade för våra boendeformer, men också befintliga byggnader, såsom förskolor, kontor, skolor, hotell, våningsplan i hyreshus eller lägenheter som kan byggas om. Samtliga lokaler ska uppfylla Boverkets regler om brandskydd och tillgänglighet. Våra boendeformer är LSS-boenden och servicebostäder, psykiatriboenden/särskilda boenden, stödboenden och HVB-boenden samt äldre- och omsorgsboenden.