Ambea är en trygg samarbetspartner som arbetar långsiktigt. Idag driver vi ett flertal äldre- och omsorgsboenden i egen regi i hela Sverige genom våra verksamhetsområden Nytida och Vardaga.  Det är en driftsform som vi gärna vill fortsätta utveckla tillsammans med kommuner och fastighetsägare.

När vi startar boenden i egen regi tar vi ansvar hela vägen. Kommunen avropar de platser de behöver från våra affärsområden Nytida och Vardaga. Kommunen kan upphandla boende enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) via ram- eller abonnemangsavtal eller enligt LOV (Lagen om Valfrihet).

Vi står för hela investeringen och i samarbete med fastighetsägaren ansvarar vi för byggprocessen. I vårt åtagande ingår att vi säkerställer tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) inför öppnandet. Ambea är en aktör med lång erfarenhet. Det vi har lärt oss av tidigare projekt utvecklar vi ständigt vidare när vi startar nya. På så sätt blir Ambea en samarbetspartner som medverkar till att utveckla omsorgen för att passa i den aktuella kommunen. När vi driver boenden i egen regi är vi också en långsiktig partner till kommunen. Det skapar trygghet och förutsägbarhet för de boende och medarbetarna kommunen.

Vi rekryterar och anställer medarbetare, med ambitionen att vara en god arbetsgivare som erbjuder intressanta och utvecklade arbetsuppgifter. Vi når framgång genom att satsa på kompetensutveckling medarbetarna, hälsofrämjande arbete och att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetssystem är ledande i branschen. Läs mer om vårt kvalitetssystem.

Varje boende byggs och inreds efter våra boendekoncept, utifrån målgruppens specifika behov. Tonen är skandinavisk design med en varm och ombonad känsla. Färg, form och funktion är anpassade efter de rön som finns inom t ex demensforskningen och i samarbete med Demensakademin.

Äldreboenden utformas i samarbete med vår Demensakademi, som ingår i vårt verksamhetsområde Lära.

Vi tror att digitala hjälpmedel kommer att vara viktiga för att lösa framtidens välfärdsutmaningar. Det handlar om att erbjuda de boende en bättre vardag med självbestämmande, ökad integritet och större trygghet. Vi är medverkande i den rikstäckande samordningsgruppen Användarföreningen tillsammans med flera kommuner, organisationer och lärosäten likt Kungliga Tekniska högskolan.

För fastighetsägare

Ambeas strategi är att öka andelen egen regi inom äldreomsorg, LSS och individ och familj. Målet är att bygga fyra till sex äldreboenden per år. Inom LSS och individ respektive familj planerar vi att utöka med tio enheter inom respektive område om året. Vi har en tydlig och utarbetad process för att etablera nya boenden, genom nybyggnation eller i befintliga fastigheter.

Vi söker lediga fastigheter detaljplanerade för våra boendeformer, men också befintliga byggnader, så som förskolor, kontor, skolor, hotell, våningsplan i hyreshus eller lägenheter som kan byggas om. Samtliga lokaler ska uppfylla Boverkets regler om brandskydd och tillgänglighet. Våra boendeformer är LSS-boenden och servicebostäder, psykiatriboenden/särskilda boenden, stödboenden och HVB-boenden samt äldre- och omsorgsboenden.