Ambeas uppförandekod bygger på våra värderingar – respekt, ansvar, enkelt och kunskap – och är våra etiska riktlinjer. Den är vägledande för hur Ambea som företag och våra medarbetare förväntas agera. Uppförandekoden ska bidra till att stärka vår kultur, vårt dagliga arbete, diskussioner och beslut.

Vår uppförandekod ställer krav på nolltolerans mot alla former av kränkande beteende utifrån funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, social bakgrund, ålder, nationalitet eller religion. För oss är det viktigt att alla behandlas lika och ges samma möjligheter. Det gäller omsorgstagare och deras närstående, våra medarbetare men även uppdragsgivare och andra intressenter som vi arbetar tillsammans med.

Uppförandekoden fungerar också som ett paraply för andra policys och styrande dokument. Den baseras på internationella ramverk som FN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, FN:s hållbarhetsmål och ILOs konventioner.

Uppförandekoden skrivs under vid anställning i Ambea-koncernen.