När vi summerar det tredje kvartalet kan vi konstatera att beläggningen och efterfrågan inom äldreomsorgen i Sverige fortsätter att öka. Vi kan nu också se att samhällsutmaningar som demografiska förändringar, bristen på omsorgsplatser och psykisk ohälsa blir tydliga igen.

I september lättade de skandinaviska länderna på merparten av de allmänna restriktionerna, till glädje och lättnad. Men inom våra verksamheter fortsätter vi naturligtvis att arbeta efter myndigheternas riktlinjer gällande till exempel skyddsutrustning och hygienrutiner. Jag har under senaste tiden besökt verksamheter i alla tre länder och jag vill särskilt lyfta fram med vilken omtanke och engagemang våra medarbetare möter omsorgstagarna och bidrar till att skapa trygghet och glädje.

Utmaningar för samhället tydliga igen

Hur vårt samhälle långsiktigt kommer att påverkas av den påfrestande tid vi har varit igenom är det ingen som vet, men nu börjar vi se några konsekvenser som har bäring på Ambeas verksamhetsområden. Den psykiska ohälsan har ökat i samhället samtidigt som utbyggnationen av nya äldreboende inte har följt den demografiska utvecklingen. Utmaningar som har funnits med en längre tid men som nu blir tydliga igen.

I en studie från University of Queensland, Australien, har forskare följt hur pandemin påverkat den psykiska hälsan i världen. Enligt uppskattningar från studien resulterade pandemin i 53 miljoner fler fall av depression under 2020. Enligt samma rapport ökade antalet depressioner i Sverige med 24 procent och i Norge och Danmark med 17 procent. Kvinnor och barn ska ha drabbats mest. Även i Bris årsrapport för 2020, vittnas om en markant ökning av samtal från barn och unga gällande ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Liknande situation bekräftas av Børns Vilkår i Danmark. Här måste samhället agera för att stoppa utvecklingen. Inom Ambea finns hög kompetens och erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna när det gäller psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller andra boende- och behandlingsalternativ och vi är redo att hjälpa till i detta viktiga arbete.

Fortsatt stort behov av nya äldreboenden

Det svenska Finansdepartementet uppskattade 2019 att det behövs 560 nya äldreboenden i Sverige fram till 2026 på grund av de demografiska förändringarna med en allt mer åldrande befolkning. I september i år släppte Timbro en uppdaterad rapport utifrån nya befolkningsprognoser vilken också tar hänsyn till den nuvarande byggtakten av äldreboenden. Av rapporten framgår att privata aktörer behövs. Timbro beräknar att Sverige kommer att sakna 289 äldreboenden redan 2026 och 418 boenden år 2030. Om inte privata aktörer som Ambea hjälper samhället genom att bygga egna boenden skulle situation vara ännu värre. Då skulle det saknas hela 400 äldreboenden redan om fem år.

Kommande år har Ambea utan tvekan en mycket viktig roll i att säkerställa att samhällets omsorg räcker till alla.

Att det just nu finns lediga platser inom äldreomsorgen ändrar inte på den stora utmaningen vårt samhälle har framför sig. Men det finns lösningar och jag ser ljust på våra möjligheter att hjälpa våra uppdragsgivare. Den politiska debatten kan emellanåt vara polariserad, men faktum kvarstår att det byggs för få nya äldreboenden. En konkret lösning, som skulle bidra till att öka antalet nya äldreboenden i Sverige, är ett nationellt införande av Lagen om Valfrihet (LOV). Då skulle både ideella och privata aktörer enklare
kunna hjälpa samhället skapa fler omsorgsplatser, ge invånarna fler valmöjligheter och bidra till att lösa utmaningen. Men uppgiften är brådskande och behöver politisk prioritet.

Ökad beläggning

Under det tredje kvartalet ökade Ambeas nettoomsättning med 7 procent och uppgick till 2 912 MSEK. Ökad beläggning inom Vardaga, förvärv och vunna kontrakt inom Altiden ligger bakom utvecklingen. EBITA ökade med 18 procent och uppgick till 344 MSEK.

Nytida, vår verksamhet inom funktionsnedsättning, redovisar ett resultat i linje med föregående år. Under kvartalet tog Nytida över tre entreprenader i Västerås och öppnade fem nya LSS-boenden i egen regi. Vi fortsätter att ha fokus på information- och kunskapsdelning till våra uppdragsgivare, närstående och omsorgstagare bland annat genom våra populära webinarier.

Inom Vardaga fortsätter den positiva trenden med ökad efterfrågan och beläggning. En utveckling som vi ser kommer att fortsätta till följd av att samhället återgår till en mer normal tillvaro. Under kvartalet tog vi över vår första entreprenad på Gotland och beläggningen i våra nya äldreboenden i egen regi, Villa Näs, i Åkersberga, och Villa Stallgången i Eskilstuna följer sina tidsplaner. Vi fortsätter även med ökade marknadsföringsinsatser för att möta den högre efterfrågan.

I Altiden, Danmark, fortgår integrationen av EKKOfonden, vilket ger Altiden en ledande position inom social omsorg. Omsättningen ökade i tredje kvartalet med 57 procent som ett led av förvärvet och vunna kontrakt. I linje med vår strategi fortsätter vi att avsluta kontrakt inom hemtjänsten, vilket bidrar till stärkt lönsamhet. Vi ser med tillförsikt på tillväxtmöjligheterna i Danmark. Primärt genom organisk- och förvärvad tillväxt på socialområdet och genom fler boenden i egen regi inom äldreomsorgen.

Inom vår norska verksamhet Stendi, har vi genomfört anpassningar av kapaciteten och arbetet fortgår enligt plan med att stärka lönsamheten och öka beläggningen. Att nå en långsiktig uthållig lönsamhet kräver ett omtag i samband med att samhället nu har öppnat upp igen. Som ett led i detta har vi beslutat att fokusera på social omsorg där vi är marknadsledande, har hög kompetens och goda möjligheter att växa framåt. Beslutet innebär att vi avyttrar äldreomsorgen i Norge. Äldreomsorgen står för 8 procent av Stendis omsättning och har en låg lönsamhet. Processen att avyttra äldreomsorgen påbörjas under årets sista kvartal och förväntas avslutas under 2022.

Vårt bidrag

Kommande år har Ambea utan tvekan en mycket viktig roll i att säkerställa att samhällets omsorg räcker till alla. Tillsammans med våra uppdragsgivare fortsätter vi arbeta för att alla människor ska ha tillgång till en god, individanpassad och högkvalitativ omsorg. Det handlar om att skapa nya omsorgsplatser och kompetensutveckla medarbetare, men också om att höja kvaliteten och innovationen inom omsorgen. Vi ser ljust på framtiden och vill bidra.

Mark Jensen

 

Delårsrapport januari – september 2021

Starkt kvartal med ökad efterfrågan

 

Tredje kvartalet juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 2 912 (2 732) MSEK. Förvärvad tillväxt uppgick till 4 procent och organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 316 (264) MSEK.
 • EBITA ökade med 18 procent och uppgick till 344 (291) MSEK motsvarande en marginal på 11,8 (10,7) procent.
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 8 procent till 344 (319) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 11,8 (11,7) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 190 (152) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,01 (1,61) SEK före och efter utspädning.
 • Kassagenerering/cash conversion uppgick till 52,1 (70,8) procent.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 186 (274) MSEK.

Delåret januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 490 (8 319) MSEK. Förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent och organisk tillväxt uppgick till 0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 560 (543) MSEK.
 • EBITA ökade med 2 procent och uppgick till 642 (628) MSEK motsvarande en marginal på 7,6 (7,6) procent.
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 6 procent till 642 (679) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,6 (8,2) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 273 (266) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,90 (2,82) SEK före och efter utspädning.
 • Kassagenerering/cash conversion uppgick till 81,7 (91,1) procent.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 730 (804) MSEK.

Till delårsrapporten