Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I valberedningen inför årsstämman 2019 utsågs inledningsvis, baserat på aktieägandet i bolaget per den 31 augusti 2018:

  • Roger Hagborg, Actor SCA, ordförande i valberedningen
  • Carl Gustafsson, Didner & Gerge Fonder AB
  • Mats Qviberg, Investment AB Öresund
  • Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.

Under oktober månad skedde dock flera ägarförändringar och baserat på aktieägandet i bolaget per den 31 oktober 2018 lämnade Mats Qviberg valberedningen och i hans ställe utsågs:

  • Martin Jonsson, Catella Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande adress:

Ambea AB 
Valberedningen
c/o Jacob Persson
Box 1565
SE-171 29 Solna, Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2019 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum den 16 maj 2019 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

___________________________________________________________________________________________________________

I enlighet med beslutet på Ambeas årsstämma 2018 ska valberedningens sammansättning utgöras av bolagets styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti året före årsstämman. Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna, som inträffar efter den 31 augusti året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser en annan ledamot.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden vilket bland annat innebär förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen lämnar även förslag på arvode till ledamöterna. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen som offentliggörs inför varje årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor