Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

I valberedningen inför årsstämman 2018 ingår:

  • Roger Hagborg, Actor SCA, ordförande i valberedningen
  • Charlotta Faxén, Lannebo Fonder
  • Carl Gustafsson, Didner & Gerge Fonder AB
  • Tim Floderus, Investment AB Öresund
  • Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-post adressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress:

Ambea AB
Valberedningen
c/o Louise Tjeder
Box 1565
SE-171 29 Solna. Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2018 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 maj 2018 på Näringslivets Hus, sal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________

I enlighet med beslutet på Ambeas årsstämma 2017 ska valberedningens sammansättning utgöras av bolagets styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti året före årsstämman. Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna, som inträffar efter den 31 augusti året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser en annan ledamot.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden vilket bland annat innebär förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen lämnar även förslag på arvode till ledamöterna. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen som offentliggörs inför varje årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Ambea:
Louise Tjeder, IR- och strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Om Ambea

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 500 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Bilagor