Ökad avsättning i Stendi till följd av rättsprocess för inhyrd personal

Genom förvärvet av Aleris Omsorg 2019, har Ambeas dotterbolag Stendi, varit part i en juridisk process i Norge avseende kostnader för inhyrd personal. Under det fjärde kvartalet 2021 vann domen från Lagmannsretten laga kraft, då prövningstillstånd till Norges Höyesterett ej beviljades.

Domen blev därmed prejudicerande för liknande rättsförhållanden och som en konsekvens av detta har Ambea nu valt att reservera ytterligare 70 MSEK, som belastar fjärde kvartalet, för att täcka uppskattade liknande krav som har inkommit och kan komma från nya saksökande.

Kostnaderna för den ursprungliga rättsprocessen är begränsade till 30 MSEK, vilket sedan tidigare har reserverats som avsättning i förvärvsbalansräkningen.

Denna information är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-12 20:18 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor