Nytt antal aktier och röster i Ambea

 

Ambea AB (publ) (”Ambea”) har idag, den 31 mars 2017, upptagits till handel vid Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen har Ambea genomfört en fondemission av stamaktier och en omvandling av preferensaktier till stamaktier på det sätt som framgår av Ambeas prospekt som offentliggjordes den 20 mars 2017. Fondemissionen och omvandlingen har idag registrerats hos Bolagsverket.

 

Per 31 mars 2017, den sista handelsdagen i månaden, uppgår således antalet aktier och röster i Ambea till 64 949 889, fördelat på endast en aktieklass.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR och strategichef
Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Denna information är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 17:31 CET.

Bilagor