Kommuniké från Ambeas årsstämma 2018

Kommuniké från Ambeas årsstämma den 23 maj 2018.
Vid årsstämman i Ambea AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,00 krona per aktie. Fredagen den 25 maj 2018 fastslogs som avstämningsdag för utdelning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lena Hofsberger, Ingrid Jonasson Blank, Anders Borg, Thomas Hofvenstam och Gunilla Rudebjer, medan Lars Gatenbeck och Mikael Stöhr nyvaldes. Lena Hofsberger omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till totalt 2 945 000 kronor, att fördelas med 700 000 kronor till ordföranden och 290 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och med 110 000 kronor till vardera ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 25 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019, vilka i huvudsak överensstämmer med tidigare principer.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varigenom infördes att bolagstämma, utöver i Stockholm, även ska kunna hållas i Solna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktiga incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner. Beslutet innebär en emission av högst 429 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet är i allt väsentligt överensstämmande med det teckningsoptionsprogram som implementerades i samband med bolagets börsnotering under 2017.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda i form av ett aktiesparprogram. Incitamentsprogrammet är i allt väsentligt överrensstämmande med det aktiesparprogram som implementerades i samband med bolagets börsnotering under 2017. Inom ramen för incitamentsprogrammet beslutades även om vissa åtgärder för att bolaget ska kunna säkerställa leverans av aktier under programmet, i form av ett bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, samt att bolaget vederlagsfritt ska kunna överlåta de aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier till deltagare i programmet.

Bemyndiganden för styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra företags- och verksamhetsförvärv med betalning bestående av egna aktier.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501

E-post: press@ambea.se

Informationen i detta meddelande är sådan som Ambea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor