Kommuniké från Ambeas årsstämma 16 maj 2019

Stockholm – Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lena Hofsberger, Anders Borg, Gunilla Rudebjer, Lars Gatenbeck och Mikael Stöhr, medan Liselott Kilaas och Daniel Björklund nyvaldes. Lena Hofsberger omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och beslutade om en utdelning om 1,10 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 20 maj 2019. Utdelningen beräknas utbetalas till aktieägarna torsdagen den 23 maj 2019.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Företrädesemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 15 april 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 10 maj 2019 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 20 maj 2019, berättigar till en teckningsrätt och att fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 45 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 1,2 miljarder kronor efter emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 22 maj 2019 – 5 juni 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Företrädesmissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 674 173,13 kronor genom en emission av högst 27 001 440 nya aktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras den 21 maj 2019.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • principerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 ska vara oförändrade,
  • anta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner, innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet är i allt väsentligt överensstämmande med de teckningsoptionsprogram som antogs under 2017 och 2018,
  • anta ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda i form av ett aktiesparprogram. Inom ramen för incitamentsprogrammet beslutades även om vissa åtgärder för att bolaget ska kunna säkerställa leverans av aktier under programmet samt under tidigare aktiesparprogram, i form av ett bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, samt att bolaget vederlagsfritt ska kunna överlåta de aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier, dels till deltagare i programmet, dels till deltagare i tidigare aktiesparprogram. Incitamentsprogrammet är i allt väsentligt överensstämmande med de aktiesparprogram som antogs under 2017 och 2018 samt,
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor