Bokslutskommuniké Ambea, januari – december 2017

VDs kommentar:

”Under 2017 har vi ökat vår egen regi-verksamhet genom förvärv och nyetableringar samt expanderat vår verksamhet i Norge, vilket skapat god tillväxt och lönsamhet. Vi har byggt upp en stark egen regi-pipeline inför kommande år, som kommer att bidra till organisk tillväxt. Ambeas fokus på kundnöjdhet och kvalitet har gett synliga resultat genom bland annat ett flertal kvalitetsutmärkelser.

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 1 464 (1 410) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 65 (60) procent. Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 18 procent och uppgick till 92 (112) MSEK.

Vi har haft en god resultatutveckling under 2017 som förklaras främst av vår ökade andel egen regi-verksamhet. Det operativa resultatet för fjärde kvartalet minskade jämfört med föregående år, främst till följd av avslut av ett flertal entreprenadkontrakt och uppstarts- och förvärvsrelaterade kostnader. De två största segmenten har stärkt lönsamhet jämfört med samma period föregående år”.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017:

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 1 464 (1 410) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 70 (49) MSEK
  • EBITA ökade med 28 procent och uppgick till 86 (67) MSEK motsvarande en marginal på 5,9 (4,8) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 18 procent till 92 (112) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,3 (7,9) procent
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -6 (-45) MSEK, bestående av en reaförlust på 23 MSEK till följd av avyttringen av verksamheten inom personlig assistans samt en skadeståndsersättning från Vitales tidigare ägare om 17 MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 54 (6) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,80 (0,10) SEK före utspädning och 0,79 (0,10) SEK efter utspädning
  • Operativt kassaflöde uppgick till 204 (125) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 179 (79) MSEK
  • Hög förvärvsaktivitet under kvartalet med två genomförda förvärv i Norge och ett i Sverige

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl: 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/m6/p/dkzhfjsm

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera er genom att ange ”Ambea”.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0) 8 5033 6574
Storbritannien:                    +44 (0) 330 336 9105 
USA:                                   +1 323 794 2551

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018.

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor