Ambeas kvalitetsbokslut för första kvartalet 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för första kvartalet 2017 påtalas bland annat frågan om vikten av kund- och brukarundersökningar i omsorgen.

”Kund- och brukarundersökningar är oerhört viktiga i utveckling av vården och omsorgen. Inte bara undersökningen i sig där frågorna ställs, utan också då resultaten kan jämföras med andra liknande verksamheter över hela Sverige. Det är då vi lär och inspireras av varandra oavsett om vi är privata eller offentliga utförare. Därför är det vår förhoppning att Socialstyrelsen, i samverkan med SKL och Vårdföretagarna, fortsätter att utveckla Öppna jämförelser inom såväl äldreomsorg, LSS samt för Individ och Familj”, säger Lena Freiholtz, Ambeas kvalitets- och hållbarhetsdirektör.

Sammanfattning av kvalitetsrapporten för första kvartalet:

  •  Socialstyrelsens brukar- och enhetsundersökningar i äldreomsorgen pågick i Vardaga.
  •  Vardagas äldreomsorg och Nytidas LSS-verksamhet har kvalitetsdeklarerats enligt Vårdföretagarnas koncept.
  •  Projekten som startades 2016 kring språk- och arbetsträning, utbildning och anställning av nyanlända fortsätter, nu i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  •  Nytida presenterar nytt ramverk för pedagogik, som rullas ut under våren.
  •  Vardaga inför systemet MedView för bättre struktur kring äldres läkemedel och ökad livskvalitet för de boende.
  •  Priser och utmärkelser: Omsorg i toppklass till Nytidas enheter i Ingelstad, kvalitetsbonus till Vardagas enheter i Täby, Ambea nominerat till årets samhällsaktör och samarbetet Vardaga-Ung Omsorg nominerat till GötaPriset.
  •  Antalet rapporterade avvikelser har ökat från 8027 till 10 122, en tydlig indikation på en god implementering av nya verksamheter i användande av ledningssystemet.
  •  Av totalt 10 122 avvikelser utgör allvarlighetsgrad 3 – 0,88 procent och allvarlighetsgrad 4 – 0,12 procent.
  •  Tre anmälningar enligt Lex Sarah, varav två i Nytida och en i Vardaga. 
  •  En anmälan enligt Lex Maria, i Vardaga. 

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Freiholtz, Kvalitets- och hållbarhetsdirektör

Telefon: +46 733 77 55 50

E-post: lena.freiholtz@ambea.se 

Nanna Wedar, Kommunikationschef

Telefon: +46 70 166 58 88

E-post: nanna.wedar@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor