Ambeas kallelse till årsstämman

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 klockan 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna. Registreringen öppnar klockan 09.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020,

dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 11 maj 2020.

Anmälan ska ske skriftligen via post till Computershare AB, “Ambeas årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller per telefon, 0771-24 64 00 mellan klockan 09.00-16.00 på vardagar. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/ och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 8 maj 2020 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Ambea uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.ambea.se/investerare/. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Ambea tillhanda senast den 11 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Rätt att delta vid bolagsstämman” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Ambea vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 15 maj 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på www.ambea.se/investerare/.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
 • Endast ett kortare anförande av VD kommer att genomföras på stämman.
 • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Ambea följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 94 617 996 aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar för närvarande 181 239 egna aktier, motsvarande 181 239  röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter
 1. Lena Hofsberger
 2. Daniel Björklund
 3. Anders Borg
 4. Gunilla Rudebjer
 5. Lars Gatenbeck
 6. Mikael Stöhr
 7. Liselott Kilaas
 1. Val av styrelseordförande
 2. Val av revisorer
 3. Beslut om principer för utseende av valberedning
 4. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 5. Beslut om ändring av bolagsordningen
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
 8. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 2 samt 12-16 – Förslag till styrelsesammansättning, ordförande, revisor, mm.

Valberedningen för Ambea AB (publ), som består av valberedningens ordförande Erik Malmberg (Actor SCA), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder AB), Charlotta Faxén (Lannebo Fonder) och styrelsens ordförande Lena Hofsberger, föreslår följande:

 • att Charlotte Levin, advokat vid Advokatfirman Vinge, ska utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
 • att antalet stämmovalda styrelseledamöter oförändrat ska vara sju, utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter (punkt 12).
 • att styrelsearvode ska utgå om totalt 3 005 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att 110 000 kronor ska utgå till respektive ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 35 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter. Nivån på styrelsearvodena är oförändrade jämfört med föregående år (punkt 13).  
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 13).
 • omval av Lena Hofsberger, Daniel Björklund, Anders Borg, Gunilla Rudebjer, Lars Gatenbeck, Mikael Stöhr och Liselott Kilaas som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14).
 • Till styrelseordförande föreslås omval av Lena Hofsberger (punkt 15). 
 • omval av Ernst & Young AB som revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall valberedningens förslag till revisor antas (punkt 16).

En presentation av de ledamöter som föreslås för omval intill slutet av årsstämman 2021 finns i bolagets årsredovisning samt på bolagets hemsida.

Punkt 17 – Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om oförändrade principer för utseende av valberedningen, dock att de föreslås gälla tillsvidare, i enlighet med följande.

Bolagets valberedning ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna som inträffar efter den 31 augusti året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman och som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och det anses nödvändigt, ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Styrelsens förslag

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som är uppdaterade för att reflektera vissa regelförändringar. Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören och de personer som tillsammans med den verkställande direktören utgör koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Utöver de justeringar som görs för att anpassa innehållet i riktlinjerna till de nya kraven, är dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag i stort oförändrade i förhållande till de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2019 och som gäller fram till årsstämman 2020. För information om dessa riktlinjer se not K7 i årsredovisningen för 2019.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. Ambea ska erbjuda bästa möjliga boendeomsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning eller i behov av sociala stödinsatser. Ambeas målsättning är att vara förstahandsvalet för omsorgstagare, den bästa samarbetspartnern för uppdragsgivare och den mest attraktiva arbetsgivaren. Det långsiktiga målet är att fortsätta fokusera på verksamhet i egen regi med storskaliga, hållbara satsningar på kvalitetsarbete, innovation och kompetensutveckling.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se ambea.se/om-ambea.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Befintliga program omfattar bland annat bolagets ledande befattningshavare och vissa andra anställda. Programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Som prestationskriterier i befintliga aktiesparprogram tillämpas en positiv utveckling på bolagets samlade kvalitetsindex och årlig tillväxt i verksamhetens rörelseresultat under respektive programs löptid och befintliga teckningsoptionsprogrammen syftar till öka samstämmigheten mellan deltagarnas och bolagets mål. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och flerårig innehavstid. För mer information om befintliga program, se ambea.se/investerare/bolagsstyrning/arvoden-och-ersattningar.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna för ersättning med mera

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 43 procent av den fasta årliga kontantlönen för verkställande direktören. Övriga medlemmar i koncernledning kan erhålla en årlig rörlig ersättning maximerad till ett intervall mellan 25–50 procent av den fasta årliga kontantlönen. För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring och premiebefrielse, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring och premiebefrielse, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska ledande befattningshavare ha rätt till en uppsägningstid om högst sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska ledande befattningshavare, utöver deras fasta kontantlöner under uppsägningstiden, ha rätt till avgångsvederlag om ett belopp motsvarande mellan tre och tolv månaders fasta kontantlöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast tillgängliga finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Förslag inför årsstämman 2020

Styrelsen föreslår att ovanstående principer för ersättning till den verkställande direktören och koncernledningen antas av årsstämman 2020. Riktlinjerna har uppdaterats för att förtydliga dess främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Punkt 19 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att det i lagen avskaffade begreppet ”firma” tas bort från 1 § i bolagsordningen och ersätts med ”företagsnamn” samt att  11 § om deltagande på bolagsstämma renodlas utan någon saklig ändring. Föreslagen lydelse framgår nedan.

1 §: Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Ambea AB (publ).

11 §: Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Den dag som anges i kallelsen till stämman får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

Punkt 20 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier som bolaget förvärvat för leverans till deltagare inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandena ovan är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra företags- och verksamhetsförvärv med betalning bestående av egna aktier.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 21 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

_______________

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkterna 19, 20 och 21 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 och övrigt relevant beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Evenemangsgatan 21, 171 29 Solna samt på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/ senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på bolagets hemsida, senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, har sitt registrerade säte i Stockholm.

Stockholm i april 2020

Ambea AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor