Ambeas delårsrapport juli-september 2020

Resultatförbättringar i Norge och Danmark

VDs kommentar:

När vi lägger det tredje kvartalet till handlingarna kan vi konstatera att coronapandemin fortsatt har stor påverkan på vår äldreomsorgsverksamhet. Våra andra affärsområden påverkas till mindre grad och våra medarbetare arbetar aktivt för att hålla smittspridningen nere. Både Stendi och Altiden uppvisade under kvartalet stark resultatutveckling. Stendi slutförde under kvartalet det omstruktureringsprogram som aviserades i bokslutskommunikén 2019. Besparingen bedöms bli 40 MSEK per år, vilket är högre än vad som aviserades vid årets början.

Nettoomsättningen i tredje kvartalet uppgick till 2 732 (2 843) MSEK. Jämfört med samma kvartal föregående år minskade nettoomsättningen med 111 MSEK, motsvarande 4 procent, främst förklarat av svagare norsk krona, lägre beläggning till följd av corona samt avslutade entreprenadkontrakt i Vardaga. Organiskt uppgick tillväxten till -3 procent. Det tredje kvartalets omsättning och resultat bedöms påverkats med -90 MSEK respektive -50 MSEK till följd av coronasituationen.

Justerad EBITA ökade till 319 MSEK i ett tredje kvartal som påverkades negativt av både coronapandemi och stort antal verksamheter under uppstart, vilket visar på en underliggande god utveckling.

Det fjärde kvartalet kommer fortsatt påverkas av coronasituationen där osäkerheten främst är stor kring beläggningsutvecklingen. Vi bedömer att omsättning och resultat i det fjärde kvartalet påverkas med -70-80 MSEK respektive -30-40 MSEK, med störst påverkan på Vardaga.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2020:

 • Nettoomsättningen minskade med 4 procent och uppgick till 2 732 (2 843) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 264 (270) MSEK
 • EBITA minskade med 2 procent och uppgick till 291 (297) MSEK motsvarande en marginal på 10,7 (10,4) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 2 procent till 319 (312) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 11,7 (11,0) procent
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -27 (-15) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för pågående omstruktureringsprogram i Stendi
 • Periodens resultat uppgick till 152 (157) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,61 (1,66) SEK före och efter utspädning
 • Operativt kassaflöde uppgick till 361 (294) MSEK
 • Fritt kassaflöde uppgick till 274 (190) MSEK

Väsentliga händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets slut

 • Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkats negativt med omkring 90 MSEK respektive 50 MSEK under kvartalet till följd av coronasituationen. Den negativa påverkan inkluderar såväl intäktsbortfall på grund av lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.
 • Under kvartalet avslutades tidigare aviserat omstruktureringsprogram i Stendi. Den bedömda helårseffekten av programmet uppgår till 40 MSEK, vilket är 10 MSEK högre än initial bedömning. Effekten har realiserats gradvis från andra kvartalet och full effekt förväntas från slutet av 2020. Jämförelsestörande poster i tredje kvartalet uppgick till 27 MSEK och totalt 50 MSEK under året.
 • Coronapandemin bedöms ha en fortsatt negativ påverkan på bolaget. Under det fjärde kvartalet bedöms den negativa påverkan uppgå till 70–80 MSEK på omsättningen samt 30–40 MSEK på EBITA.

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på:

https://edge.media-server.com/mmc/p/dz59u2r5

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst ten minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 8353859.

Telefonnummer:

Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80

Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00

USA:                                             +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 07:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor