Ambeas delårsrapport juli-september 2019

VDs kommentar:

Under det tredje kvartalet visade Ambea fortsatt ökad omsättning och förbättrat resultat jämfört med föregående år. Omställningen i Norge löpte vidare enligt plan och resultatet i Stendi stärks jämfört med tidigare kvartal under året. Integrationen av Aleris Omsorg är avslutad och vi kan fokusera på förbättrings- och effektiviseringsarbetet.

Nettoomsättningen i tredje kvartalet uppgick till 2 843 (1 541) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 73 (69) procent. Justerad EBITA ökade med 52 procent jämfört med föregående år och uppgick till 312 (205) MSEK. Justerat för effekter från IFRS 16 ökade justerad EBITA med 39 procent till 285 MSEK.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen ökade med 84 procent och uppgick till 2 843 (1 541) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 270 (184) MSEK
  • EBITA ökade med 45 procent och uppgick till 297 (205) MSEK motsvarande en marginal på 10,4 (13,3) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 52 procent till 312 (205) MSEK
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 11,0 (13,3) procent
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -15 (0) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för integration och synergirealisering kopplat till förvärvet av Aleris Omsorg
  • Periodens resultat uppgick till 157 (128) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,66 (1,71) SEK före och efter utspädning
  • Operativt kassaflöde uppgick till 318 (79) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 190 (54) MSEK


Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på:  https://edge.media-server.com/mmc/p/joeuz7cj 

Uppringningsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 9857527.

Telefonnummer:
Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                                             +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 07:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor