Ambeas delårsrapport juli-september 2018

VDs kommentar:

Tredje kvartalet visade liksom tidigare kvartal god lönsamhet och tillväxt. Den justerade EBITA-marginalen stärktes med en procentenhet jämfört med föregående år och Ambea fortsatte att visa god tillväxt inom egen regi. Med förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter breddas vår tillväxtplattform då vi blir största omsorgsaktör i Sverige, Norge och Danmark med en stark pipeline av bäddar i egen regi. Planering för integration och synergirealisering pågår i avvaktande på konkurrensmyndigheternas godkännande före stängning av förvärvet vilket beräknas ske i Q1 2019.

Nettoomsättningen i tredje kvartalet uppgick till 1 541 (1 488) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 69 (65) procent. Justerad EBITA, vilken exkluderar jämförelsestörande poster, ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till 205 (183) MSEK.

Vi har under året lagt grunden för ökad tillväxt genom etablering av en stor pipeline inom egen regi och ett flertal mindre förvärv. Med förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter ser vi fram emot att nyttja vår operativa modell och tillväxtstrategi i fler geografier och segment.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018:

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 1 541 (1 488) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 184 (169) MSEK
  • EBITA ökade med 11 procent och uppgick till 205 (184) MSEK motsvarande en marginal på 13,3 (12,4) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent till 205 (183) MSEK
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 13,3 (12,3) procent
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till 0 (-1) MSEK, där jämförelseårets poster är hänförligt till sedan tidigare avyttrad verksamhet inom personlig assistans
  • Periodens resultat uppgick till 128 (119) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,89 (1,75) SEK före och efter utspädning
  • Operativt kassaflöde uppgick till 78 (57) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 54 (49) MSEK

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/m6/p/sqyzc3bt

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 9602775.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0)8 5065 3942

Storbritannien:                    +44 (0) 330 336 9411 

USA:                                   +1 929 477 0402

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 07:00.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor