Ambeas delårsrapport januari-september 2017

VDs kommentar:

”Vi har under tredje kvartalet fortsatt att se en god utväxling av vår strategi som innebär att växa vår egen regi-verksamhet, både genom att öppna nya boenden och att förvärva verksamheter. Under kvartalet öppnade vi upp två nya LSS boenden i Sverige och en ny enhet i Norge samt genomförde ett förvärv i respektive marknad. Den organiska tillväxten i Norge utvecklas väl medan utmaningen ligger i en svag anbudsmarknad i Sverige samt de tidigare nedstängda stödboendena för vilka vi fortfarande inväntar tillstånd.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 1 488 (1 376) MSEK och justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 4 procent och uppgick till 184 (177) MSEK.

Omsättningstillväxten om 8 procent drivs av tillväxten inom egen regi som i sin tur förklaras av förvärv och nystartade enheter. Entreprenadmarknaden har under tredje kvartalet ytterligare försvagats med få nya upphandlingar medan intresset för egen regi är fortsatt stort. Inom bemanningsverksamheten har vi sett en god utveckling i kvartalet, där framförallt Rent a Nurse och Careteam bidragit positivt till omsättningstillväxten”.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017:

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 1 488 (1 376) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 169 (145) MSEK
  • EBITA ökade med 12 procent och uppgick till 184 (164) MSEK motsvarande en marginal på 12,4 (11,9) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster om totalt 0 (-13) MSEK, ökade med 4 procent till 184 (177) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 12,4 (12,9) procent
  • Periodens resultat uppgick till 119 (87) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,75 (1,34) SEK före och efter utspädning
  • Operativt kassaflöde uppgick till 57 (102) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 49 (98) MSEK

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl: 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/m6/p/qh3p7x6p

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera er genom att ange ”Ambea”.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0) 8 5065 3938
Storbritannien:                    +44 (0) 20 3427 1904 
USA:                                   +1646 254 3361

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, Marknad och kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70 166 58 88
E-post: nanna.wedar@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2017.

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol/dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilagor