Ambeas delårsrapport januari-mars 2021

Tryggt med genomförda vaccinationer inom äldreomsorgen

VDs kommentar:

Det första kvartalet fortsatte att präglas av coronasituationen, där vi åter såg ökade restriktioner i samhället till följd av en tredje våg av smittspridning. Samtidigt fortgick vaccinationsprogrammet där våra verksamheter inom äldreomsorgen har prioriterats högt vilket har stabiliserad läget och varit mycket positivt utifrån ett mänskligt perspektiv, för våra omsorgstagare och medarbetare. Som ny på Ambea blir jag stolt över att se hur våra medarbetare fortsätter att arbeta outtröttligt för våra omsorgstagares bästa genom både strikta rutiner för minskad smittspridning och ett varmt omhändertagande.

Nettoomsättningen i första kvartalet uppgick till 2 727 (2 811) MSEK. Omsättningen var lägre än föregående år, till följd av lägre beläggning orsakat av pandemin och skottdagen 2020. Organiskt minskade tillväxten med 2 procent. Första kvartalets EBITA minskade med 12 procent till 152 MSEK, till följd av coronapandemin. Dessutom påverkades föregående års resultat positivt av skottdagen.

Coronapandemins påverkan på omsättning och resultat bedöms under det första kvartalet uppgå till omkring -100 MSEK respektive -40 MSEK. I Stendi var påverkan större än tidigare kvartal medan påverkan på övriga affärsområden var i nivå eller något lägre än tidigare kvartal.

Vi kommer att accelerera våra insatser för att undvika att samhället som effekt av pandemin bygger upp en social skuld. Många anhöriga har fått ta ett stort ansvar under pandemin när närstående i behov av omfattande omsorg har stannat kvar i hemmet. Där måste vi tillsammans med våra uppdragsgivare säkra att de som har behov nu också får tillgång till rätt omsorg. Som omsorgstagare och anhörig kan man känna sig trygg med vardagen på våra verksamheter och det kvalificerade arbete vi utför. Som högkvalitativ partner till kommunerna står vi redo att ta emot fler omsorgstagare.

Sammanfattning av första kvartalet 2021:

 • Nettoomsättningen minskade med 3 procent och uppgick till 2 727 (2 811) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 125 (144) MSEK
 • EBITA minskade med 12 procent och uppgick till 152 (173) MSEK motsvarande en marginal på 5,6 (6,2) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 19 procent till 152 (187) MSEK.
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,6 (6,7) procent
 • Periodens resultat uppgick till 46 (62) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,49 (0,65) SEK före utspädning och efter utspädning
 • Fritt kassaflöde uppgick till 172 (148) MSEK

Väsentliga händelser i första kvartalet och efter kvartalets slut

 • Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkats negativt med omkring 100 MSEK respektive 40 MSEK under kvartalet till följd av coronasituationen. Den negativa påverkan inkluderar såväl intäktsbortfall på grund av lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.
 • Coronapandemin bedöms ha en fortsatt negativ påverkan på bolaget under 2021. Under det andra kvartalet bedöms den negativa påverkan uppgå till 90–100 MSEK på omsättningen samt 40–50 MSEK på EBITA.
 • Under kvartalet tillträdde Mark Jensen som verkställande direktör.
 • Ambea tillträdde under kvartalet förvärvet av 6 enheter med verksamhet inom LSS i Sverige från LSS Omsorgen. Efter kvartalets utgång tillträddes förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet i Danmark.

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/mmc/p/et86hzk5

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 5995059.

Telefonnummer:

Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80

Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00

USA:                                             +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

 

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor