Ambeas delårsrapport januari-mars 2019

VDs kommentar:

Under det första kvartalet fortsatte den goda beläggningen och kostnadskontrollen inom befintlig Ambea-verksamhet samtidigt som integrationen av Aleris Omsorg har fått en bra start. Vår initiala bild av potentialen i förvärvet av Aleris Omsorg har under kvartalet bekräftats och integrationsarbetet går bättre än planerat i både Sverige och Danmark. I Norge har en större verksamhetsomställning påbörjats för att införa Ambeas processer inom både administration, styrning och verksamhetsdrift samt att ställa om från konsultbemanning till egna anställda.

Nettoomsättningen i första kvartalet uppgick till 2 516 (1 467) MSEK. Andelen egen regi uppgick i kvartalet till 72 (67) procent. Justerad EBITA ökade med 35 procent jämfört med föregående år och uppgick till 147 (109) MSEK. Justerat för effekter från IFRS 16 ökade justerad EBITA med 17 procent till 128 MSEK.

Sammanfattning av första kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen ökade med 72 procent och uppgick till 2 516 (1 467) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 62 (86) MSEK
  • EBITA minskade med 14 procent och uppgick till 90 (105) MSEK motsvarande en marginal på 3,6 (7,2) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 35 procent till 147 (109) MSEK
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,8 (7,4) procent
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -57 (-4) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till omstrukturerings- och förvärvsrelaterade kostnader relaterade till förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter
  • Periodens resultat uppgick till 9 (60) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,88) SEK före utspädning och 0,13 (0,87) SEK efter utspädning
  • Operativt kassaflöde uppgick till 214 (120) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 34 (66) MSEK


Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/m6/p/9uiyo9m8

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 829 64 86.

Telefonnummer:

Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80

Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00

USA:                                             +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 07:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor