Ambeas delårsrapport januari-mars 2018

VDs kommentar:

”Vi har haft en bra start på året med fortsatt god tillväxt inom egen regi och många bäddar i uppstartsfas. Våra förvärv har tillsammans med nyöppnade enheter bidragit positivt till försäljningen och lönsamheten. Dock som tidigare aviserat har minskade volymer inom entreprenadverksamheten påverkat negativt. Under kvartalet lanserade vi våra nya varumärken Klara för bemanningslösningar och Heimta för verksamheten i Norge som båda nu rapporteras som egna segment.

Nettoomsättningen i första kvartalet uppgick till 1 467 (1 422) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 67 (62) procent. Justerad EBITA, vilken exkluderar jämförelsestörande poster var i nivå med föregående år och uppgick till 109 (110) MSEK.

Som ett led i att förbättra lönsamheten samt bibehålla konkurrenskraft framåt har Ambea under kvartalet beslutat att göra anpassningar av koncernens administrativa kostnader. Anpassningarna består bland annat av att öka effektiviteten genom digitalisering och automatisering av administrativa rutiner. Åtgärderna kommer att ha begränsad resultateffekt under 2018 medan vi förväntar oss en besparing med full effekt från 2019 på cirka 30 MSEK.”

Sammanfattning av första kvartalet 2018:

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 1 467 (1 422) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 86 (73) MSEK
 • EBITA ökade med 22 procent och uppgick till 105 (86) MSEK motsvarande en marginal på 7,2 (6,1) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 1 procent till 109 (110) MSEK.
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,4 (7,7) procent
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -4 (-24) MSEK, hänförligt till avyttringen av personlig assistans som genomfördes i fjärde kvartalet 2017.
 • Periodens resultat uppgick till 60 (33) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,88 (0,52) SEK före utspädning och 0,87 (0,52) SEK efter utspädning
 • Operativt kassaflöde uppgick till 111 (87) MSEK
 • Fritt kassaflöde uppgick till 66 (24) MSEK
 • Norge (Heimta) och Bemanningslösningar (Klara) redovisas från och med första kvartalet som separata segment

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl: 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/m6/p/b3wkyj2d 

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera er genom att ange ”Ambea”.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0) 8 5033 6574
Storbritannien:                    +44 (0) 330 336 9105 
USA:                                   +1 323-794-2094

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501

E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor