Ambeas delårsrapport januari-mars 2017

VDs kommentar:

”Strategin att fokusera på verksamheter med högt vårdinnehåll och att öka andelen egen regi genom förvärv och organisk tillväxt bidrar till en stark intäkts- och EBITA-utveckling under kvartalet. Koncernens justerade EBITA har utvecklats starkt som ett led i ökad andel egen regi och därmed en förbättrad beläggning och kundmix. Kvartalet påverkades också positivt av säsongsvariationer och förskjuten lönerevision. Tillväxten inom egen regi har under första kvartalet varit stark i alla våra segment och andelen egen regi av vår försäljning uppgår i första kvartalet till 62 (53) procent. Medan förvärv drivit den förbättrade nettoomsättningen inom Nytida och Norge, har ökad beläggning i nyöppnade enheter varit den primära orsaken i Vardaga. Vi fortsätter att investera i nya egna boenden vilket resulterat i att vi under kvartalet öppnat två enheter i Sverige, och två enheter i Norge”.  

Sammanfattning av första kvartalet 2017:

  • Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 1 422 (1 197) MSEK
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster om totalt 24 (9) MSEK, ökade med 57 procent till 110 (70) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,7 (5,9) procent
  • Periodens resultat uppgick till 33 (22) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,3) SEK
  • Operativt kassaflöde uppgick till 87 (-6) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 24 (-17) MSEK

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl: 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: http://edge.media-server.com/m/p/cshr62q2.

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er genom att ange ”Ambea” som kodord.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0) 8 5033 6539

Storbritannien:                    +44 (0) 20 3427 1908

USA:                                   +1 646 254 3388

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef

Telefon: +46 73 143 17 68

E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, Kommunikationschef

Telefon: +46 70 166 58 88

E-post: nanna.wedar@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Bilagor