Ambeas delårsrapport april-juni 2022

Fortsatt tillväxt och stärkt finansiell ställning.

VDs kommentar: 

Förvärv, integrationer och entreprenadvinster är några saker som har utmärkt det andra kvartalet. Under perioden har Nytida fortsatt att vinna entreprenadkontrakt samtidigt som Vardaga behållit den positiva trenden med ökad beläggning inom äldreomsorgen. I Altiden har vi gjort två förvärv inom social omsorg, vilket stärker vår position i Danmark ytterligare. I Norge har vi avyttrat och återlämnat verksamheter inom äldreomsorgen. Ett viktigt steg för att kunna öka fokuseringen och förbättra marginalerna inom Stendi. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som dagligen ger en kvalitativ och god omsorg. Medarbetarnas engagemang och kunskap är grunden i vår verksamhet och skapar det förtroende vi får från omsorgstagare, anhöriga och uppdragsgivare.

Ökad nettoomsättning och resultat
Under det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 10 procent till 3 143 (2 851) MSEK. EBITA uppgick till 229 (146) MSEK vilket motsvarar 7,3 (5,1) procent. Resultatet är påverkat av positiva engångseffekter, samtidigt som inflationen driver ökade kostnader vilket påverkar negativt. Ett starkt kassaflöde bidrar till minskad skuldsättning och en starkare finansiell ställning.

Andra kvartalet april-juni

  • Nettoomsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 3 143 (2 851) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 6 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 3 procent och valutakurseffekten uppgick till 1 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 202 (119) MSEK.
  • EBITA ökade med 57 procent och uppgick till 229 (146) MSEK motsvarande en marginal på 7,3 (5,1) procent.
  • Periodens resultat uppgick till 86 (37) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,91 (0,39) SEK före och efter utspädning.
  • Kassagenereringen uppgick till 139,3 (133,6) procent.
  • Fritt kassaflöde uppgick till 603 (371) MSEK

Telefonkonferens
En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/ny5zzajx

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er och ange deltagarkod: 14 26 30 15 #.

Telefon (nya nummer):
Sverige:               +46 (0)8 566 42 651
Storbritannien:     +44 333 300 0804
USA:                    +1 63 19 131 422

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-18 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor