Ambeas delårsrapport april-juni 2021

Tydliga tecken på återhämtning

VDs kommentar:

Med stor glädje kan jag konstatera att vi har haft ett mycket begränsat antal smittade och inga allvarliga sjukdomsfall inom Ambea under det gånga kvartalet. Efter vaccinationer av de äldre har vi kunnat återgå till en mer normal vardag i våra verksamheter – med aktiviteter, gemenskap och möjlighet till besök av nära och kära. Vi ser nu, månad för månad, en tydlig positiv beläggningstrend i våra befintliga enheter och denna trend fortsätter in i tredje kvartalet.

Under det andra kvartalet växte Ambeas nettoomsättning med 3 procent. Nya boendeplatser och ökad beläggning samt förvärv och positiva valutaeffekter förklarar den positiva utvecklingen, men motverkas av återlämnade kontrakt inom äldreomsorgen. Trots positiva tecken landade EBITA för det andra kvartalet på 146 MSEK, vilket är 16 procent lägre än samma kvartal 2020.

Kommande år har Ambea utan tvekan en mycket viktig roll i att säkerställa att samhällets omsorg räcker till alla, då demografin driver ökade behov inom våra områden. Behov vi i god och förtroendefull samverkan med kommunerna i våra tre nordiska länder vill möta med en individuellt anpassat och högkvalitativ omsorg.

Sammanfattning av andra kvartalet 2021:

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 2 851 (2 776) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 119 (136) MSEK
  • EBITA minskade med 11 procent och uppgick till 146 (165) MSEK motsvarande en marginal på 5,1 (5,9) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 16 procent till 146 (174) MSEK.
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,1 (6,3) procent
  • Periodens resultat uppgick till 37 (53) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,56) SEK före och efter utspädning
  • Fritt kassaflöde uppgick till 371 (382) MSEK

Väsentliga händelser i andra kvartalet:

  • Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkats negativt med omkring 85 MSEK respektive 40 MSEK under kvartalet till följd av coronasituationen. Den negativa påverkan inkluderar såväl intäktsbortfall på grund av lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.
  • Altiden, Ambeas danska verksamhet, slutförde förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet. Verksamheten innefattar 166 omsorgsplatser inom social omsorg för vuxna över hela Danmark.

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på:

https://edge.media-server.com/mmc/p/n7khk6jd

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 5078331.

Telefonnummer:

Sverige:                                +46 (0)8 506 921 80

Storbritannien:                 +44 (0)20 71 92 80 00

USA:                                      +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-23 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor