Ambeas delårsrapport april-juni 2020

Stabilt resultat trots coronapandemi
VDs kommentar:

Det andra kvartalet präglades i stor grad av den pågående coronapandemin. Påverkan på vår verksamhet i Danmark och Norge har varit marginella och i Sverige är det framförallt Vardaga som drabbats. I nuläget är dock alla våra äldreboenden fria från smitta. Våra medarbetare gjorde stora insatser för att begränsa och bekämpa spridningen av pandemin och mot slutet av kvartalet stabiliserades situationen. De olika stöd som funnits i de tre länderna har minskat de negativa finansiella effekterna under kvartalet.

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 2 776 (2 877) MSEK. Jämfört med samma kvartal föregående år minskade nettoomsättningen med 101 MSEK, motsvarande 4 procent, vilket främst förklaras av avslutade entreprenadkontrakt inom Stendi och Vardaga. Organiskt uppgick tillväxten till -3 procent. Coronasituationens påverkan på omsättning och resultat bedöms uppgå till omkring -80 MSEK respektive -25 MSEK under det andra kvartalet.

Trots negativ pandemieffekt och uppstartskostnader för många nya enheter var justerad EBITA i linje med föregående år och uppgick till 174 MSEK. Det långsiktiga behovet av äldreboendeplatser kvarstår och under kvartalet öppnade Vardaga tre äldreboenden om sammanlagt 217 bäddar och Nytida öppnade fyra gruppbostäder och en daglig verksamhet med totalt 70 bäddar och platser.

Vi kommer även under kommande kvartal påverkas av Coronapandemin och osäkerheten kring hur snabbt vi kommer tillbaka till normala beläggningsnivåer inom äldreomsorgen är fortsatt stor. Vår bedömning är att det tredje kvartalets omsättning kommer påverkas negativt med 70–80 MSEK och resultatet med 50–60 MSEK.

Sammanfattning av andra kvartalet 2020:

 • Nettoomsättningen minskade med 4 procent och uppgick till 2 776 (2 877) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 136 (83) MSEK
 • EBITA ökade med 39 procent och uppgick till 165 (118) MSEK motsvarande en marginal på 5,9 (4,1) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 1 procent till 174 (175) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,3 (6,1) procent
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -9 (-57) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för pågående omstruktureringsprogram i Stendi
 • Periodens resultat uppgick till 53 (12) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 (0,16) SEK före och efter utspädning
 • Operativt kassaflöde uppgick till 484 (338) MSEK
 • Fritt kassaflöde uppgick till 382 (178) MSEK

Väsentliga händelser i andra kvartalet och efter kvartalets slut

 • Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkats negativt med omkring 80 MSEK respektive 25 MSEK under kvartalet till följd av Coronasituationen. Den negativa påverkan inkluderar såväl lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.
 • Under kvartalet meddelade VD Fredrik Gren att han beslutat att lämna bolaget. Fredrik Gren kommer stanna kvar i sin nuvarande roll fram till årsskiftet och rekryteringsprocessen efter en ersättare pågår.
 • Under kvartalet avyttrade fonder rådgivna av KKR sitt aktieinnehav i bolaget, varefter Anders Borg avgick på egen begäran som ledamot i Ambeas styrelse.
 • Coronapandemin bedöms ha en fortsatt negativ påverkan på bolaget. Under det tredje kvartalet bedöms den negativa påverkan uppgå till 70–80 MSEK på omsättningen samt 50–60 MSEK på EBITA.

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på:

https://edge.media-server.com/mmc/p/7zui82uc

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 2529279.

Telefonnummer:

Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                                             +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 07:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor