Ambeas delårsrapport april-juni 2018

VDs kommentar:

Förvärvade enheter och nyetableringar fortsätter bidra till en stark egen regi-tillväxt under andra kvartalet och förbättrad underliggande lönsamhet. Arbetet med att öka antalet bäddar och platser i vår pipeline har varit framgångsrikt. Vi har vunnit flera större entreprenadanbud som bidrar till organisk utveckling framöver.

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 1 518 (1 442) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 68 (64) procent. Justerad EBITA, vilken exkluderar jämförelsestörande poster, ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till 114 (112) MSEK. Givet att andra kvartalet 2017 påverkades positivt av återbetald pensionspremie om 18 MSEK är den underliggande lönsamhetsutvecklingen god.

Våra tidigare aviserade anpassningar av den administrativa kostnadsstrukturen går enligt plan och under kvartalet uppgick avvecklingskostnader för personal till cirka 8 MSEK. Bedömningen är fortsatt att en begränsad positiv resultateffekt uppnås under 2018, men att den fulla effekten om cirka 30 MSEK nås under 2019.

Sammanfattning av andra kvartalet 2018:

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 1 518 (1 442) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 95 (90) MSEK
  • EBITA ökade med 10 procent och uppgick till 114 (104) MSEK motsvarande en marginal på 7,5 (7,2) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 2 procent till 114 (112) MSEK
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,5 (7,8) procent
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till 0 (-8) MSEK, där jämförelseårets poster är hänförligt till börsnotering och sedan tidigare avyttrad verksamhet inom personlig assistans
  • Periodens resultat uppgick till 75 (20) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,11 (0,31) SEK före och efter utspädning
  • Operativt kassaflöde uppgick till 245 (118) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 236 (80) MSEK

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på:

https://edge.media-server.com/m6/p/vrv2jvg5

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 4584957.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0)8 5033 6574

Storbritannien:                    +44 (0)330 336 9126 

USA:                                   +1 929 477 0324

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 (0)70 864 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor