Ambeas bokslutskommuniké 2021

Ökad omsättning och fortsatt god efterfrågan på äldreomsorg.

VDs kommentar: 

Ambea når under året sin högsta omsättning någonsin, trots att det varit en speciell tid både för oss och samhället. Ett resultat som är möjligt tack vare medarbetarnas kunskap, engagemang och att vi får förtroende från våra uppdragsgivare. Under det fjärde kvartalet fortsatte också efterfrågan på äldreomsorg att öka, en trend som nu pågått under nästan hela året.

Mot slutet av året såg samhället återigen en större effekt från den pågående pandemin. Det är med tillförsikt jag kan konstatera att det trots ökad samhällssmitta är mycket ovanligt med allvarliga sjukdomsfall i våra verksamheter. Inom äldreomsorgen har alla omsorgstagare i god tid blivit erbjudna en tredje dos vaccin vilket har haft positiv effekt för att minska risken för allvarlig sjukdom. Det är naturligtvis glädjande för det skapar trygghet både för våra omsorgstagare, närstående och medarbetare.

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent till 2 988 (2 764) MSEK. Justerad EBITA uppgick till 214 (200) MSEK.

Stendi fick under kvartalet beskedet att Norges Høyesterett inte prövar fallet gällande kostnader för inhyrd personal. En rättsprocess som Ambea blev part i genom förvärvet av Aleris Omsorg. Domen blev därmed prejudicerande för liknande rättsförhållanden och som en konsekvens av detta har Ambea reserverat ytterligare 145 MSEK som belastar fjärde kvartalet. Av dessa har 70 MSEK tidigare kommunicerats.

Under 2022 kommer vi fortsätta arbeta vidare med marginalförbättringar samtidigt som vi tittar på kompletterande förvärv och öppnar nya boenden. Avslutningsvis vill jag rikta mig direkt till alla omsorgstagare, närstående och uppdragsgivare som har varit i kontakt med våra verksamheter under året. Vi tackar för förtroendet och vi kommer fortsätta arbeta mot vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.

Fjärde kvartalet oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 2 988 (2 764) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 2 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 4 procent och valutakurseffekt påverkade tillväxten med 2 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37 (174) MSEK
 • EBITA minskade med 66 procent och uppgick till 69 (200) MSEK motsvarande en marginal på 2,3 (7,3) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster om -145 MSEK, ökade med 7 procent till 214 (200) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,2 (7,3) procent
 • Periodens resultat uppgick till -37 (93) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (0,98) SEK före och efter utspädning
 • Fritt kassaflöde uppgick till 410 (466) MSEK

Helåret januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 11 478 (11 083) MSEK. Förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent och organisk tillväxt uppgick till 2 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 598 (717) MSEK
 • EBITA minskade med 14 procent och uppgick till 712 (829) MSEK motsvarande en marginal på 6,2 (7,5) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster om -145 (-50) MSEK, minskade med 3 procent till 857 (879) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,5 (7,9) procent
 • Periodens resultat uppgick till 237 (359) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,51 (3,80) SEK före och efter utspädning
 • Kassagenerering/cash conversion uppgick till 95,7 (103,3) procent
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 139 (1 270) MSEK
 • Styrelsen föreslår att utdelning för 2021 lämnas med 1,15 (1,15) kronor per aktie

Telefonkonferens

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/ryeotqbb

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er och ange deltagarkod 42 85 508.

Telefon:
Sverige:              +46 (0)8 50 69 21 80
Storbritannien: +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                   +1 63 15 10 74 95

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-09 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor