Ambeas bokslutskommuniké 2019

VDs kommentar:

När vi stänger det fjärde kvartalet kan vi se tillbaka på ett år där Ambeas största förvärv någonsin integrerats samtidigt som vi öppnat fler nya verksamheter än tidigare. Under det kommande året fortsätter vår höga öppningstakt och vi tar nästa steg i marginalförbättringen hos tidigare Aleris omsorgsverksamheter. I Norge initieras nu ytterligare åtgärder som kommer pågå under hela 2020. Syftet är att genomföra administrativa besparingar men också säkra ett nära ledarskap på våra enheter samt stärka de centrala stödfunktionerna.

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 2 804 (1 550) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 73 (70) procent. Justerad EBITA ökade med 28 procent jämfört med föregående år och uppgick till 154 (120) MSEK. Exklusive IFRS 16 ökade justerad EBITA med 8 procent till 130 MSEK.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019:

 • Nettoomsättningen ökade med 81 procent och uppgick till 2 804 (1 550) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 110 (64) MSEK

 • EBITA ökade med 71 procent och uppgick till 145 (85) MSEK motsvarande en marginal på 5,2 (5,5) procent

 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 28 procent till 154 (120) MSEK

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,5 (7,7) procent

 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -9 (-35) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för integration och synergirealisering kopplat till förvärvet av Aleris Omsorg

 • Periodens resultat uppgick till 36 (32) MSEK

 • Resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,43) SEK före och efter utspädning

 • Operativt kassaflöde uppgick till 562 (202) MSEK

 • Fritt kassaflöde uppgick till 471 (149) MSEK

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets slut

 • Styrelsen beslutade under kvartalet att bekräfta befintliga finansiella mål

 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 uppgående till 0,80 (1,10) kronor per aktie

 • Efter kvartalets utgång har ett omstruktureringsprogram i Norge initierats. Besparingseffekten på helårsbasis beräknas uppgå till 30 MSEK, gradvis ökande från andra kvartalet 2020. Jämförelsestörande poster om ca 45 MSEK beräknas belasta första halvåret 2020.

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på:  https://edge.media-server.com/mmc/p/jujv7vrk

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 8574348.

Telefonnummer:

Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80

Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00

USA:                                              +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 07:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor