Ambeas bokslutskommuniké 2018

VDs kommentar:

Under året har vi genom förvärv och nyöppnade enheter skapat god tillväxt och ökad lönsamhet. Vid utgången av 2018 är vår pipeline av bäddar och platser större än någonsin tidigare, vilket lägger grunden för framtida organisk tillväxt. Samtidigt skapas ytterligare tillväxtmöjligheter med förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter som gör Ambea till den ledande omsorgsaktören i Sverige, Norge och Danmark.

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 1 550 (1 464) MSEK. Andelen egen regi uppgick i kvartalet till 70 (66) procent. Justerad EBITA ökade med 30 procent jämfört med föregående år och uppgick till 120 (92) MSEK.

2018 kännetecknades av en god resultattillväxt och ökad marginal där vi samtidigt lagt grunden för en ökad organisk tillväxt genom en rekordstor pipeline. Nu lägger vi stort fokus på att integrera Aleris omsorgsverksamheter och säkerställa synergier och operativa förbättringsmöjligheter.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018:

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent och uppgick till 1 550 (1 464) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 64 (70) MSEK
 • EBITA minskade med -1 procent och uppgick till 85 (86) MSEK motsvarande en marginal på 5,5 (5,9) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 30 procent till 120 (92) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,7 (6,3) procent
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -35 (-6) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter
 • Periodens resultat uppgick till 32 (54) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 (0,80) SEK före utspädning och 0,48 (0,79) SEK efter utspädning
 • Operativt kassaflöde uppgick till 166 (204) MSEK
 • Fritt kassaflöde uppgick till 149 (179) MSEK
 • Styrelsen föreslår att utdelningen för 2018 höjs till 1,10 (1,00) kronor per aktie
 • Under kvartalet har avtal ingåtts om förvärv av Aleris samtliga omsorgsverksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Efter kvartalets utgång har transaktionen slutförts
 • Styrelsen avser att göra en översyn av de finansiella målen under 2019 med beaktande av införandet av IFRS 16

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/m6/p/d8yecax4

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 7409589.

Telefonnummer:

Sverige:                   +46 (0)8 506 921 80

Storbritannien:         +44 (0)844 571 88 92 

USA:                        +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 07:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med över 750 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq i Stockholm.  


Bilagor