Ambea slutför förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter och presenterar ny koncernledning

Förvärvet av Aleris slutfört

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter i Sverige, Norge och Danmark har idag slutförts. Köpeskillingen uppgick till 2,6 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis (enterprise value) och den slutliga köpeskillingen uppgick till cirka 3 miljarder kronor givet Aleris Omsorgs nettokassa vid closing. Genom förvärvet blir Ambea marknadsledande i Sverige, Norge och Danmark.

Den nya koncernens omsättning under perioden 1 juli 2017 till den 30 juni 2018 uppgick till cirka 10 602 miljoner kronor, varav Ambea omsatte 5 937 miljoner kronor och Aleris Omsorg cirka 4 665 miljoner kronor[1]. Verksamheterna har tillsammans cirka 13 100 medarbetare (FTE) och 7 690 bäddar och omsorgsplatser i egen regi.

Genom förvärvet skapar Ambea en stabil plattform för framtida organisk tillväxt och betydande möjligheter till såväl direkta kostnadssynergier som operationella förbättringar. Utöver direkta kostnadssynergier och identifierade operationella förbättringar bedömer Ambea att det finns ytterligare effektiviseringar som förväntas realiseras under kommande två till tre år.

För att återbetala del av finansieringen av förvärvet och sänka Ambeas skuldsättning i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, avser Ambea, som tidigare har kommunicerats, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder kronor. Företrädesemissionen förväntas beslutas och genomföras under det första halvåret 2019.

Fredrik Gren, VD och koncernchef för Ambea:

”Vi är glada att äntligen få välkomna Aleris omsorgsverksamheter till Ambea. Tillsammans tar vi positionen som det ledande omsorgsföretaget i Sverige, Norge och Danmark och får möjlighet att skapa synergier, samordning av inköp och inte minst erfarenhetsutbyten kring verksamhets- och kvalitetsutveckling.”

Ny koncernledning

Som ett led i förvärvet av Aleris Omsorg genomför Ambea förändringar i koncernledningen. Daniel Warnholtz, CFO för Ambea sedan 2011, utses även till vice VD och Erik Sandøy och Miriam Toft tillträder som nya medlemmar av koncernledningen som ansvariga för affärsområdena Norge under varumärket Stendi respektive det nya affärsområdet Danmark som drivs under varumärket Altiden. Koncernledningen består härefter av Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD tillika CFO, Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga, Magnus Åkerhielm, affärsområdeschef Nytida, Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi, Miriam Toft, affärsområdeschef Altiden och Eva Domanders, affärsområdeschef Klara Kompetens.

Om Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi

Erik var VD i Aleris Omsorg Norge mellan 2015-2019. Innan dess var han VD för Ungplan och BOI i åtta år. Erik var därtill en av grundarna av Ungplan som erbjöd omsorgstjänster för barn och unga och senare såldes till Aleris.

Om Miriam Toft, affärsområdeschef Altiden

Miriam var VD i Aleris Omsorg Danmark mellan 2014-2019. Hon var tidigare HR-chef för Aleris Omsorg och Sjukvård i Danmark under tre år. Därtill har Miriam haft flera seniora roller i Aleris Omsorg mellan 2003-2011.

[1] Justerat för enheter som avvecklats, enheter som är under avveckling samt jämförelsestörande poster.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-21 kl. 12:00 CET.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med över 750 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.

Bilagor