Vår omvärld

Att samhället ska organisera omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättningar är en självklarhet för de allra flesta. I Sverige har omsorgen utvecklats från att i huvudsak vara inriktad på institutionsboende till att omfatta en mångfald av individanpassade lösningar.

Behovet av omsorgstjänster har också ökat och fortsätter att göra så. I januari 2017 passerade antalet folkbokförda i Sverige tiomiljonersstrecket och landets befolkning växer i en takt som vi inte sett sedan 1800-talet. Samtidigt blir befolkningen allt äldre, fram till 2035 väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med mer än 75 procent. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB beräknas hälften av de som föds nu uppnå minst 90 års ålder.

Fler äldre kräver fler platser

En fortsatt vård och omsorg på dagens nivå kräver en omfattande expansion av äldreomsorgen. För att möta de behov som framgår av SCB:s prognoser måste det skapas cirka 42 000 nya platser i äldreomsorgen fram till 2030. Antalet kommuner i Sverige som förväntar sig att ha ett långsiktigt underskott på äldreboenden kommer enligt Boverket att ha fördubblats.

Den stigande åldern på befolkningen innebär också att behovet av speciellt stöd ökar. Socialstyrelsen spår bland annat att antalet människor som kommer att drabbas av demenssjukdomar nära nog kommer att ha fördubblats fram till 2050.

Också antalet personer som är berättigade till omsorgstjänster inom ramen för LSS-lagstiftningen ökar. LSS är en rättighetslag som ska garantera jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället för människor med omfattande och bestående funktionsnedsättningar. Mellan 2013 och 2015 ökade antalet personer i den här gruppen med närmare sju procent medan befolkningsökningen under samma period var cirka två procent.

1 500 personer i kö till LSS-boenden

I takt med att befolkningen växer och att antalet personer med psykiatriska och andra funktionsnedsättningar ökar, ökar även behovet av särskilda boenden för gruppen. Redan idag finns det en betydande brist på sådana boenden. Cirka 1 500 barn, unga och vuxna får idag inte plats på ett boende trots att de har ett beslut enligt LSS om att de har rätt till en plats.

Samma utveckling ser vi när det gäller familj och individomsorg. Vårt verksamhetsområde består bland annat av HVB-hem, särskilda boenden, behandlingshem och boendestöd. Den psykiska ohälsan växer och det gör även de komplexa fallen med multidiagnosproblematik. Antalet människor med svår ängslan, oro och ångest ökar. Problemen ökar främst bland yngre. I åldrarna 16–24 år beräknas cirka nio procent lida av psykisk ohälsa.

Utöver dessa faktorer som i hög grad hänger samman med den demografiska utvecklingen i Sverige finns det också ett antal andra omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet.

Resurser att höja kvaliteten

En fortsatt omsorg på dagens nivå kräver en omfattande tillväxt och nya arbetssätt. 2015 utgjorde vård och omsorg 38 procent av utgifterna i kommunernas budget och är därmed det näst största utgiftsområdet efter utbildning. De privata utförarna medverkar på ett viktigt sätt till att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Andra faktorer som påverkar förutsättningarna för Ambeas verksamhet är växande kvalitetskrav och utökade regelverk som bland annat ställer krav på förmåga och resurser att ständigt utveckla såväl verksamheten som medarbetarnas kompetens. Valfrihet för omsorgstagarna är ytterligare en faktor. Möjligheten att välja det boende eller den omsorgsgivare som passar bäst blir allt viktigare för såväl omsorgstagare och närstående som för de politiska beslutsfattarna.