Vår omvärld – den stora välfärdsutmaningen

Tre megatrender som utmanar samhället

Tre tydliga trender på samhällsnivå ger förutsättningarna för omsorgsbranschen och Ambea under den kommande tioårsperioden. Dessa beror till stor del på demografiska förändringar och kommer att innebära påfrestningar för kommunerna i Skandinavien – men också goda möjligheter för Ambea att bistå och avlasta. Sammantaget kallar vi trenderna: Den stora välfärdsutmaningen.

1. Omsorgsbehovet växer

Fler äldre behöver omsorg

Den skandinaviska befolkningen växer och procentuellt sett ökar de äldsta åldersgrupperna snabbast. Tack vare ökad livslängd och de stora barnkullarna på 1940-talet väntas antalet personer i åldern 80+ att öka med över 50 procent under perioden 2020–2030. Utvecklingen innebär
ett ökat vård- och omsorgsbehov då antalet individer med demenssjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar kommer öka.

… på många nya äldreboenden

För att möta det växande behovet krävs en utbyggnad av äldreomsorgen, både av äldreboenden och hemtjänst. Dessutom är en del kommunala omsorgsboenden, byggda för 30–50 år sedan, nu i dåligt skick. I många fall är det inte ekonomiskt försvarbart att renovera dessa. Bara i Sverige kommer det att behöva byggas 560 nya äldreboenden fram till år 2026 enligt det svenska finansdepartementet.

Kapacitetsökningen är en utmaning för kommunerna. Situationen varierar dock från plats till plats. Det demografiska behovet är ofta litet i mindre kommuner och där finns det inte sällan finns ledig kapacitet redan i dag.  Ibland finns även ett överskott av platser i större kommuner som sedan länge välkomnat privata aktörer i omsorgen. Också uppskattningen av det totala behovet bör tolkas med försiktighet. Prognoser på lång sikt innebär alltid ett mått av osäkerhet. Sedan år 2000 har de svenska kommunerna beviljat äldreboende till en allt lägre andel av invånarna i åldersgruppen 80+. Konsumtionen av hemtjänst har ökat något, men inte i motsvarande grad.

Fler har rätt till stöd vid funktionsnedsättning

Antalet personer med funktionsnedsättning växer som en funktion av befolkningstillväxten. Gruppen blir också större tack vare ökad social acceptans för funktionsnedsättningsdiagnoser och att stödinsatser beviljas i högre grad än tidigare. Enligt Boverket uppger hälften av Sveriges kommuner att de i dag saknar någon form av bostäder för denna grupp.

… samtidigt som den psykiska ohälsan ökar

Den psykiska ohälsan i Skandinavien fortsätter beklagligt nog att öka, inte minst bland unga. Sex procent av svenskarna och 13 procent i åldersgruppen 16–29 besväras av svår ängslan, oro och ångest enligt Folkhälsomyndigheten. Med ökad diagnostisering växer både rätten till
stödinsatser och trycket på effektiva behandlingar.

AMBEAS LÖSNING: Vi bygger nu i snabb takt nya boenden för att öka kapaciteten för både äldre och andra grupper – så att fler ska kunna få den vård och omsorg som de behöver och har rätt till. Samtidigt avlastar vi kommunerna med den betydande ekonomiska investeringen som ett nytt omsorgsboende innebär. Per den sista december 2020 hade Ambea 50 boenden under planering, projektering eller byggnation.

 

2. Färre ska försörja fler

Framöver ökar andelen äldre i befolkningen – men även barn och unga. Utvecklingen innebär att relativt sett färre i förvärvsarbetande ålder, 20–64, kommer att behöva finansiera välfärden via skattsedeln. Detta mönster återkommer i hela Skandinavien och är särskilt tydligt i Danmark.

Samtidigt ökar omsorgskostnaderna som en följd av ett växande behov. Med nuvarande servicenivå, utan produktivitetsförbättringar, ökar den årliga kostnaden för äldreomsorgen i Skandinavien med 39–48 procent till år 2030 enligt Ambeas beräkningar. Finansdepartementet
i Sverige uppskattar att svenska kommuner och regioner kommer att sakna 90 miljarder kronor år 2026 om de, allt annat lika, ska leverera omsorg med samma personaltäthet som i dag. I Norge beräknas ett underskott på 95 miljarder norska kronor till år 2040.

AMBEAS LÖSNING: Höjda skatter och statliga bidrag kommer inte att vara tillräckligt för att möta kommande finansieringsbehov. Det kommer också att krävas nya lösningar för att öka produktiviteten och effektiviteten i omsorgen. Här har Ambea och andra privata aktörer en viktig roll att fylla.

 

3. Bristen på omsorgsmedarbetare ökar

Omsorgsverksamhet är mycket personalintensivt. Redan i dag är det brist på kvalificerade medarbetare och problemet kommer att öka då många av dagens medarbetare (födda på 50- och 60-talen) snart går i pension och behoven växer snabbare än arbetskraften. Enligt det svenska finansdepartementet kommer 48 000 fler medarbetare att behövas i omsorgen år 2026 jämfört med 2018. Prognosen utgår från oförändrad personaltäthet. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, uppskattar att 60 procent av tillväxten i arbetskraften fram till 2025 skulle behöva gå till välfärden – att jämföra med ett historiskt genomsnitt på 27 procent. Situationen är liknande i hela Skandinavien. Det norska hälsodepartementet
uppskattar att 50 procent av jobbtillväxten skulle behöva gå till vård och omsorg till år 2040.

För att hantera personalbristen krävs att produktiviteten inom omsorgsverksamhet förbättras. Norges statistiska centralbyrå, SSB, beräknar att en årlig produktivitetsökning på 0,5 procent skulle minska personalbehovet med 18 procent till 2040.

AMBEAS LÖSNING: För Ambea är det självklart att arbeta smart för att öka produktiviteten, exempelvis genom nya arbetsroller och effektivare organisation. Samtidigt gäller det att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som tar hand om medarbetarna och erbjuder goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling och utbildning.

Läs mer