På Ambea arbetar 26 000 medarbetare med att skapa ett bra liv för varje omsorgstagare på cirka 900 enheter runt om i Skandinavien. Verksamheten grundlades för mer än 100 år sedan och Ambea är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholm.

 

Våra tjänster

Äldreomsorg: På Ambeas cirka 110 äldreboenden bor omsorgstagarna i egen lägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen, aktiviteter och måltider. Personal finns på plats dygnet runt. Vi erbjuder även hemtjänst på utvalda orter i Sverige.
Omsorg inom funktionsnedsättning: För personer med bestående funktionsnedsättning har Ambea omsorgstjänster för livets alla behov och faser: från barnboende och skola till grupp- och serviceboende samt daglig verksamhet för vuxna. I Norge erbjuds även personlig assistans.
Stöd vid psykosocial problematik: Ambea erbjuder stödåtgärder för personer med psykosocial problematik, såsom missbruk, självskadebeteende eller kriminalitet. Exempel på insatser är HVB-hem, särskilt boende, familjehem, skyddat boende och öppenvård.
Kvalificerad vårdbemanning: För att underlätta bemanningen inom välfärden erbjuder Ambea flexibla och effektiva lösningar.

Uppdragsgivare och kontrakt

Ambeas uppdragsgivare är kommuner runt om i Skandinavien som köper omsorg för sina kommuninvånares räkning. Tjänsterna kan delas in efter kontraktsform:

Egen regi: Omsorgsplatser i egen regi drivs i lokaler som Ambea äger eller hyr under en längre tid, ofta 10–15 år. Långsiktigheten ger förutsättningar att skräddarsy lokalerna för Ambeas arbetssätt och koncept, och vi rekryterar själva medarbetare. Kommuner köper platser efter behov. Ambeas strategiska fokus är att öka andelen verksamheter i egen regi för att förbättra såväl kvalitet som effektivitet.
Entreprenad: Vid entreprenadkontrakt tar Ambea över en existerande omsorgsverksamhet i kommunens lokaler och driver denna under en  förutbestämd tid, vanligtvis fyra till fem år, ofta med möjlighet till förlängning om ytterligare två till fyra år.