Vi har ett stort fokus på hälsa och drivs av övertygelsen att om våra medarbetare mår bra och trivs på arbetet kommer också våra omsorgstagare att trivas hos oss.

Respekten för våra medarbetares hälsa och trygghet är högsta prioritet inom Ambea. Vi eftersträvar en arbetsmiljö som främjar alla medarbetares fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Ingen ska skadas eller bli sjuk på våra arbetsplatser.

Vi verkar inom en bransch som ibland kan ställa höga krav, både psykiskt och fysiskt, på medarbetaren som individ. Därför hanterar vi frågor om hälsa och säkerhet både genom tydliga krav på organisationen och i handlingsplaner. Vi utgår från ett holistiskt förhållningssätt där hälsa ska vara en del i allt vi gör. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet. Det gör vi genom att systematiskt undersöka, bedöma, genomföra och följa upp.

Ambeas hälsofrämjande arbete ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet är att öka medvetenheten på alla nivåer inom organisationen om det egna ansvaret för såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande – på arbetet och på fritiden.

Ambea och samtliga dotterbolag omfattas av kollektivavtal.