Ambeas roll i samhället

Som en viktig samhällsaktör är Ambea med och utvecklar välfärden i Sverige. Vi tror på samverkan och att tillsammans med andra hitta lösningar på de gemensamma utmaningar som vårt samhälle står inför.

Ambea vill ta en aktiv roll för att bidra med ny kunskap och nya perspektiv för att utveckla framtidens omsorg. Vi vill också bidra till en mer nyanserad debatt om omsorg som sätter individens behov i centrum.

Öka integration och förebygga utanförskap

Ambea vill verka för ökad integration och förebygga utanförskap i samhället i stort. Vi har bland annat tecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 500 nyanlända under loppet av tre år. De kommer att erbjudas arbetsplatsförlagd praktik i Ambeas verksamheter Nytida och Vardaga. Syftet är att introducera nyanlända personer till omsorgsyrken och underlätta språkträning och integration. Bakgrunden är regeringens initiativ kring integration, där Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att hantera kontakter med arbetsgivare utifrån sina befintliga stöd och program. Personerna praktiserar i våra verksamheter på halvtid och läser svenska på den andra halvtiden. Förhoppningen är att de utöver en snabbare integration i samhället också ska vilja fortsätta att arbeta inom vård och omsorg.

Under 2016 tog Ambea i samarbete med Migrationsverket emot ca 180 asylsökande som praktikanter. Det projektet fasas nu ut efter en regeländring kring asylsökandes sysselsättning.

Öka ungas intresse för omsorgsyrken

Ambea arbetar aktivt för att ökat intresset för vård- och omsorgsyrken bland ungdomar. Sedan 2008 samarbetar vårt verksamhetsområde Vardaga med Ung Omsorg. Det är ett företag som anställer ungdomar med ett brinnande intresse för äldre. Samarbetet betyder att ungdomarna besöker vissa av våra verksamheter på lördagar, söndagar och skollov. Ungdomarna från Ung Omsorg är en resurs utöver ordinarie personal som sätter extra guldkant på tillvaron för de äldre.

Utveckla omsorgen

Som medlemsföretag i Almega Vårdföretagarna arbetar vi gemensamt med andra aktörer inom privat omsorg för att tydliggöra den privat drivna vårdens betydelse för ökad kvalitet, valfrihet och mångfald.

Ambea driver också frågor kring harmonisering i lagstiftning, för att samma höga krav på kvalitet ska ställas på privata såväl som offentliga aktörer. En sådan lagstiftning skapar förutsättningar för högre kvalitet inom omsorg och ger konkurrensneutralitet, vilket ökar möjligheterna att satsa på utveckling och innovation.

I det offentliga driver vi också frågor där vi ser att lagstiftning och regelverk är ett hinder för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på bästa sätt. Genom vår utbildningsverksamhet Lära bedriver vi utbildning av vård- och omsorgspersonal samt medverkar i forskning inom området.

Ambea samverkar och stöttar också organisationer som driver frågor vi tror på och som står nära vår egen verksamhet. Under 2016 var Nytida diamantsponsor till insamlingsgalan Kung Över Livet vars syfte är att uppmärksamma och samla in pengar till forskning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.