Ambeas roll i samhället

Som en viktig samhällsaktör är Ambea med och utvecklar välfärden. Vi tror på samverkan och att tillsammans med andra hitta lösningar på de gemensamma utmaningar som vårt samhälle står inför.

Ambea vill ta en aktiv roll för att bidra med ny kunskap och nya perspektiv för att utveckla framtidens omsorg. Vi vill också bidra till en mer nyanserad debatt om omsorg som sätter individens behov i centrum.

Öka integration och förebygga utanförskap

Ambea vill verka för ökad integration och förebygga utanförskap i samhället i stort. Ambea och verksamhetsområdena Nytida och Vardaga driver ett flertal projekt för att erbjuda praktik, utbildning och möjlighet till anställning för nyanlända. Vi samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Consensum.

Genom våra samarbeten anordnar vi rekryteringsträffar, där nyanlända som Arbetsförmedlingen valt ut får möjlighet att träffa företrädare för Nytidas och Vardagas verksamheter. Lämpliga kandidater erbjuds först praktik, sedan utbildning och så småningom möjlighet till anställning. Under praktikperioden läser man svenska parallellt, och tränar även språket på sin arbetsplats.

300 nyanlända har fått anställning

Sedan 2016 har våra verksamheter tagit emot cirka 600 asylsökande, ensamkommande ungdomar och nyanlända. Cirka 300 av dessa personer har vid 2018 års slut anställning i någon form hos oss.

Ambea har också introducerat ett antal serviceassistenter på våra äldreboenden. Det är en ny yrkesgrupp som genomgått en kortare utbildning för att snabbt komma i arbete inom omsorgsyrket. De får en nyckelroll genom att avlasta främst undersköterskorna med diverse praktiska sysslor på våra boenden. Denna åtgärd är också viktigt för Ambea som bolag mot bakgrund av den brist som råder på medarbetare inom omsorgsyrken. Det handlar inte om ett avgränsat projekt, utan är en del av våra ordinarie rekryteringsrutiner för att säkerställa bemanning på nya Ambea-verksamheter som startar kommande år.

Öka ungas intresse för omsorgsyrken

Ambea arbetar aktivt för att ökat intresset för vård- och omsorgsyrken bland ungdomar. Sedan 2008 samarbetar vårt verksamhetsområde Vardaga med Ung Omsorg. Det är ett företag som anställer ungdomar med ett brinnande intresse för äldre. Samarbetet betyder att ungdomarna besöker vissa av våra verksamheter på lördagar, söndagar och skollov. Ungdomarna från Ung Omsorg är en resurs utöver ordinarie personal som sätter extra guldkant på tillvaron för de äldre.

Utveckla omsorgen

Som medlemsföretag i Almega Vårdföretagarna arbetar vi gemensamt med andra aktörer inom privat omsorg för att tydliggöra den privat drivna vårdens betydelse för ökad kvalitet, valfrihet och mångfald.

Ambea driver också frågor kring harmonisering i lagstiftning, för att samma höga krav på kvalitet ska ställas på privata såväl som offentliga aktörer. En sådan lagstiftning skapar förutsättningar för högre kvalitet inom omsorg och ger konkurrensneutralitet, vilket ökar möjligheterna att satsa på utveckling och innovation.

I det offentliga driver vi också frågor där vi ser att lagstiftning och regelverk är ett hinder för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på bästa sätt. Genom vår utbildningsverksamhet Lära bedriver vi utbildning av vård- och omsorgspersonal samt medverkar i forskning inom området. Ambea samverkar och stöttar också organisationer som driver frågor vi tror på och som står nära vår egen verksamhet.