Utifrån uppmätt avtryck för 2019 har vi identifierat tre områden som särskilt intressanta för att minska Ambeas koldioxidutsläpp: energi, resor och transporter samt mat och avfallshantering.

Energi

I maj 2019 tecknade Ambea ett ramavtal med Göta Energi för fossilfri el för egen regi-verksamheter i Sverige. Under 2020 anslöt allt fler verksamheter till ramavtalet, dock ännu inte alla på grund av kvarvarande bindningstid med befintliga leverantörer. Klimatavtrycket från energi i
Sverige består således av elförbrukning utanför ramavtalet samt fjärrvärme från ett större antal leverantörer – ett avtryck som kan minskas.

I Norge tecknade vi under hösten 2020 om ramavtalet för energi och gjorde då tillvalet ”grön ström”, vilket innebär att den el vi köper till egen regi-verksamheter har ursprungsmärkning vattenkraft. Detta innebär en stor sänkning av Ambeas koldioxidutsläpp, då Norges klimatavtryck från
energi (scope 2) motsvarade 40 procent av Ambeas totala rapporterade klimatavtryck för 2019.

Resor och transporter

Inom Ambea ska lokala tjänsteresor i första hand göras med kollektivtrafik. Inrikes resor ska främst ske med tåg eller buss, därefter bil. Flyg ska i möjligaste mån undvikas vid resor inom landets gränser.

Som en konsekvens av coronapandemin minskade Ambeas flygresor markant under 2020. Exempelvis halverades klimatavtrycket från flyg i den svenska verksamheten jämfört med 2019. Den digitala mognad som skett under året innebär att det finns potential att behålla andelen digitala möten på samma nivå framöver, vilket även skulle reducera utsläppen från tjänsteresor.

Mat och avfallshantering

Merparten av alla livsmedel inom Ambeas svenska verksamhet köps in via leverantören Menigo. Detta möjliggör mindre miljöpåverkan genom färre transporter.

Två gånger om året görs mätningar av matsvinnet inom affärsområdet Vardaga. Under hösten 2020 uppskattades matsvinnet till drygt 4 procent för fast föda, vilket är i linje med tidigare mätningar.

På verksamheterna pågår ett kontinuerligt arbete för att kasta mindre mat. Huvudsakligen sker detta genom att bättre anpassa portionsstorlekar och menyer till de boendes preferenser. Framöver finns stor potential för reducerat klimatavtryck genom att servera mindre rött kött i våra verksamheter.