Målet: Halverat klimatavtryck till 2025

Ambea ska minska de klimatavtryck vi kan påverka* med 50 procent till utgången av år 2025 och med 30 procent redan under 2020–2021. Allt jämfört med basåret 2019. Målet fastställdes av Ambeas styrelse under 2020.

Ambeas verksamhet ger upphov till utsläpp och dessa ska vi ta ansvar för. För 2020 beräknar vi att koncernens klimatavtryck uppgick till 15 250 ton CO2e att jämföra med 20 668 ton CO2e för år 2019. Tabellen nedan innehåller information om hur klimatavtrycket fördelades mellan olika områden (scope) och verksamhetsländer.**

Utsläppsreducerande insatser

Utifrån uppmätt avtryck för 2019 har vi identifierat områdena energi, resor och transporter samt mat och avfallshantering som särskilt intressanta för att minska Ambeas koldioxidutsläpp:. Läs mer om vårt utsläppsreducerande arbete.

Arbete framåt

För 2021 är en viktig prioritering att upprätta en förvaltningsorganisation för klimatarbetet som säkerställer löpande reducering av Ambeas klimatavtryck. Målsättningen är en organisation där alla medarbetare, på alla sätt de kan, arbetar för att sänka våra koldioxidutsläpp.

 

 

* Totalt klimatavtryck enligt Greenhouse Gas Protocol exklusive medarbetarnas pendlingsresor (kategori 3:7), som Ambea i det kortare perspektivet inte kan påverka.

** Ytterligare klimatavtryck kan finnas i kategorier som inte redovisas. Vår hypotes är dock att Ambea har ett litet eller obefintligt avtryck i dessa.