För att trygga efterlevnaden av lagstiftning, ledningssystem och ett bemötande utifrån våra egna värderingar har vi utvecklat ett eget kvalitetsledningssystem som heter Qualimax. Det är vårt verktyg för att säkerställa att alla våra ca 15 000 medarbetare ger god och säker vård och omsorg.

Med Qualimax sätter vi tydliga kvalitetsmål. Systemet består av fyra delar: ledning, mätning, förbättring och dokumentation. Qualimax används inom båda våra verksamhetsområden Nytida och Vardaga och är väl förankrat i organisationen.

Vi genomför kontinuerligt kvalitetsmätningar inom flera områden för att säkerställa att vi utför vårt arbete så som vi ska. Det görs i form av regelbundna egenkontroller och kvalitetsundersökningar samt noggranna avstämningar mot checklistor. Resultaten bildar underlag för utvärderingar, uppföljning och förbättringar. Vi följer upp avvikelser från planerade rutiner men fångar också upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och öka kvaliteten för framtiden.