I Nytidas och Vardagas knappt 500 verksamheter, ges dygnet runt stöd, omsorg, vård, utbildning och behandling. Våra målgrupper är personer som alla har sina individuella önskemål och krav kring bemötande och om hur insatser ska ges. Såväl våra kunder som medarbetare ska kunna lita på att vår omsorg är trygg, säker och präglas av hög kvalitet. Därför är grunden för all vår verksamhet att alltid ha individen i centrum. Respekt och empati för den enskilda individen genomsyrar alla delar av vår verksamhet.

Inom Ambea ska alla ha rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Den som arbetar hos oss ska känna sig sedd och lyssnad till. Den som bor eller vistas i våra verksamheter ska bemötas med lyhördhet och respekt – även i de fall han eller hon själv har svårt att uttrycka eller kommunicera sina egna önskemål.

Nolltolerans mot kränkande beteende 

Vår uppförandekod ställer krav på nolltolerans mot all form av kränkande beteende utifrån funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, social bakgrund, ålder, nationalitet eller religion. För oss är det viktigt att alla behandlas lika och ges samma möjligheter. Varje chef har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel.

Ambeas jämställdhetsplan och plan för likabehandling, beskriver prioriterade åtgärder för likabehandling i den dagliga verksamheten. Som företag vill vi förebygga diskriminering och verka för nödvändiga beteendeförändringar hos medarbetare.

Kulturell mångfald utvecklar vår organisation 

Att vi är olika som individer ser vi som en styrka inom Ambea. Det hjälper oss att utveckla varandra och vårt företag. Många medarbetare inom Ambea har en annan bakgrund än svensk. De bidrar med viktiga nya perspektiv och synsätt i vår organisation. Vi tycker att det är bra om våra medarbetares bakgrund speglar våra omsorgstagares bakgrund och hur samhället ser ut i stort. Det underlättar i vår kommunikation och i förståelsen av varandra.

Fler kvinnor på ledningsnivå

Ambea strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika befattningar, likvärdiga anställningsvillkor och lönesättning för lika arbete. Inom ledning har andelen kvinnor ökat de senaste åren.