Ambea är en trovärdig aktör. Därför är det av yttersta vikt att vår verksamhet och vårt arbete med kvalitet präglas av kontinuitet och riskförebyggande åtgärder, och att rutiner för såväl dokumentation som kvalitetsuppföljning följs i alla aspekter. Transparens är ett ledord för oss och bidrar till att vi bygger förtroende för vår verksamhet gentemot vår omvärld och våra intressenter.

Tydlighet och transparens om oss själva, vår bransch och dess villkor är avgörande för att Ambea ska få förtroende från såväl enskilda aktörer som från beslutsfattare. Vår uppförandekod är våra etiska riktlinjer som vägleder och tydliggör våra grundläggande värderingar och förhållningssätt. Vårt ledningssystem Qualimax är verktyget för uppföljning i våra viktigaste ansvarsfrågor såsom arbetsmiljö, antikorruption, etisk marknadsföring och miljö.

Med våra uppdragsgivare har vi ärliga och ansvarstagande relationer. Vi förhandlar med ansvar så att samhällets resurser används på bästa sätt. Verksamheten vilar på en säker grund, och bygger på avtal som är öppna för insyn.

För våra medarbetares trygghet har Ambea ett system med en ”visselblåsare” som kallas Etikombudsmannen. Hit kan de vända sig till exempel vid misstankar om överträdelse mot Ambeas uppförandekod eller vid någon annan situation där osäkerhet uppstår om vad som är rätt eller fel. Anmälningarna sker alltid anonymt.

Ansvar för miljö

Ambea strävar efter att minimera och förebygga en negativ påverkan på miljön från våra verksamheter. Vi tar ansvar genom miljöpolicy och styrdokument som reglerar miljöfrågor för fastigheter, resurser, transporter och övriga resor i verksamheterna. I vårt ledningssystem Qualimax kontrollerar och följer vi upp vårt miljöarbete.