Nyckeltal Definition och beräkning Syfte
Tillväxt (%) Tillväxt utgörs av försäljningsökning i förhållande till jämförelseperioden.
Periodens ökning i nettoomsättning/ Jämförelseperiodens nettoomsättning
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets försäljningsökning
Förvärvad tillväxt (%) Periodens ökning i nettoomsättning från förvärv/Jämförelseperiodens nettoomsättning Nyckeltalet används för att följa upp hur stor del av bolagets försäljningsökning som genererats genom förvärv
Valutaeffekt på tillväxt (%) Periodens ökning i nettoomsättning hänförlig till förändring i valutakurser/Jämförelseperiodens nettoomsättning Nyckeltalet används för att följa upp hur stor del av bolagets omsättningsökning som är drivet av förändring i valutakurser
Organisk tillväxt (%) Periodens ökning i nettoomsättning justerad för förvärv, avyttringar och valuta/Jämförelseperiodens nettoomsättning Nyckeltalet används vid analys av underliggande omsättningstillväxt driven av jämförbara enheter mellan olika perioder
Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat före finansiella poster och skatt Summa rörelsens intäkter – Rörelsekostnader Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat som genereras av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
Rörelseresultat (EBIT) + Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Jämförelsestörande poster Poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat. Inkluderar:
– Transaktionskostnader hänförliga till större förvärv
– större omorganisationer
Nyckeltalet jämförelsestörande poster används för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten
Justerad EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat
EBITA + Jämförelsestörande poster
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT) + Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Justerad EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat.
EBITDA + Jämförelsestörande poster
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten med en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher.
Operativt kassaflöde Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive skatt, finansnetto och jämförelsestörande poster samt kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter
Justerad EBITDA + Förändringar i rörelsekapital + Kassaflöde från investeringsverksamheten exkl. förvärv och avyttringar av dotterbolag + justering för kassaflöde från investeringsverksamheten avseende ökad kapacitet/tillväxt
Nyckeltalet visar kassaflödet från bolagets verksamhet, exklusive företagsförvärv, företagsavyttringar finansiering, skatt och jämförelsestörande poster och används för att följa upp huruvida bolaget kan generera ett tillräckligt positivt kassaflöde för att upprätthålla och utvidga sin verksamhet
Fritt kassaflöde Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten samt kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten + Kassaflöde från investeringsverksamheten exkl. förvärv och avyttringar av dotterbolag
Nyckeltalet visar kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter och det används för att det är ett relevant mått för investerare för att kunna förstå koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassagenerering /Cash Conversion (%) Kassagenerering eller Cash Conversion i % är definierad som operativt kassaflöde dividerat med justerad EBITDA
Operativt kassaflöde/Justerad EBITDA
Nyckeltalet används som ett effektivitetsmått på hur stor andel av ett företags resultat som omvandlas till kassa
Nettoskuld Koncernens räntebärande skulder exklusive pensionsavsättningar justerade för likvida medel
Räntebärande skulder – likvida medel
Nyckeltalet är ett mått på bolagets skuldsättningsgrad och används av bolaget för att bedöma möjligheterna att leva upp till finansiella åtaganden
Nettoskuld /Justerad EBITDA RTM Nettoskuld /Justerad EBITDA är ett mått för skuldsättningsgrad som definieras som utgående balans av nettoskulden i relation till rullande justerad EBITDA
Nettoskuld/Justerad EBITDA RTM
Nyckeltalet används för att övervaka nivån på bolagets skuldsättning så att finansieringsavtalets covenanter efterlevs
Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Rörelseresultat (EBIT)/Nettoomsättning
Nyckeltalet används för att följa upp hur stor andel i procent av rörelsens nettoomsättning som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att bolagets kostnader har betalts
EBITDA exklusive IFRS 16 effekt Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggnings-tillgångar, justerat för IFRS 16 effekt Nyckeltalet används för att beräkna skuldsättningsgraden, exklusive effekter från IFRS 16
Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 effekt Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggnings-tillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat, justerat för IFRS 16 effekt
Justerad EBITDA + netto IFRS 16 effekt på EBITDA
Nyckeltalet används för att beräkna skuldsättningsgraden, exklusive effekter från IFRS 16
Nettoskuld exklusive IFRS 16 effekt Koncernens räntebärande skulder, justerat för IFRS 16 effekt, exklusive pensionsavsättningar justerade för likvida medel

Nettoskuld – leasingskulder relaterat till fastigheter

Nyckeltalet används för att beräkna skuldsättningsgraden, exklusive effekter från IFRS 16
Nettoskuld / Justerad EBITDA RTM exklusive IFRS 16 effekter Nettoskuld /Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 effekter är ett mått för skuldsättningsgrad som definieras som utgående balans av nettoskulden, justerad för IFRS effekter, i relation till rullande justerad EBITDA, justerad för IFRS 16 effekter

Nettoskuld exklusive IFRS 16 effekt/Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 effekt RTM

Nyckeltalet används för att övervaka nivån på bolagets skuldsättning så att finansieringsavtalets covenanter efterlevs
Mogna enheter

 

Mogna enheter inkluderar enheter som varit i Ambeas drift i minst 13 månader. Nyckeltalet används för att visa EBITA-marginal hos enheter i stabilt tillstånd att jämföras med total EBITA-marginal som även inkluderar nystartade enheter.
EBITA exklusive IFRS 16 effekt Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, justerat för IFRS 16 effekt
EBITA + netto IFRS 16 effekt på EBITA
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Justerad EBITA exklusive IFRS 16 effekt Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat, justerat för IFRS 16 effekt
Justerad EBITA + netto IFRS 16 effekt på EBITA
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher