Ambea ingick den 10 december 2018 ett tilläggsavtal till befintligt låneavtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Bank ASA, Sverige filial och Nordea Bank AB (publ). Ursprunglig avtal ingicks i samband med börsintroduktionen i mars 2017.

Enligt låneavtalet har bankerna förbundit sig att tillhandahålla vissa kreditfaciliteter i samband med bolagets förvärv av Aleris Omsorg i syfte att finansiera förvärvet och refinansiera den befintliga lånefinansieringen i bolaget och säkerställa verksamhetens löpande finansieringsbehov.

Kreditfaciliteterna löper med en årlig räntesats som motsvarar relevant IBOR plus en varierande marginal som baseras på Ambeas nettoskuld i förhållande till EBITDA. Därtill är Ambea skyldigt att i samband med etableringen av kreditfaciliteten betala en uppläggningsavgift, att kvartalsvis i efterhand betala en löftesprovision på outnyttjat utrymme under kreditramen, att löpande betala en avgift till facilitetsagenten och i förekommande fall betala en avgift för förlängning av kreditfacilitetens löptid.

Kreditfaciliteterna villkoras av att Ambea uppfyller vissa marknadsmässiga finansiella villkor, däribland vissa finansiella nyckeltal, såsom nettoskuld/EBITDA, vilka inte får avvika negativt från vissa i avtalet angivna nivåer.

Ambea strävar efter att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad.

Kreditfaciliteter

Översikt över Ambeas kreditfaciliteter:

Typ Valuta Belopp (000) Förfallotidpunkt
Revolverande kreditfacilitet, flera valutor SEK (eller motsvarande) 4 500 000 21 januari 2024