Tillväxt
8 – 10%

En årlig tillväxttakt av totala intäkter om 8–10 procent genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.
Lönsamhet
9.5%

En justerad EBITA-marginal om 9,5 procent på medellång sikt.
Kapitalstruktur
< 3.25x

Nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska inte överstiga 3,25 gånger. Skuldsättningen kan dock tillfälligt att komma att överstiga 3,25 gånger, exempelvis i samband med förvärv.
Utdelningspolicy
30%

30 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten ska delas ut. Den föreslagna utdelningen ska beakta Ambeas långsiktiga utvecklingsmöjligheter, framtida intäkter, finansiella ställning och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.