I valberedningen inför årsstämman 2018 ingår:

Roger Hagborg, Actor SCA, ordförande i valberedningen
Charlotta Faxén, Lannebo Fonder
Carl Gustafsson, Didner & Gerge Fonder AB
Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-post adressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress:

Ambea AB
Valberedningen
Att: Louise Tjeder
Box 1565
SE-171 29 Solna. Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2018 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 maj 2018 på Näringslivets Hus, sal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm.

 

I enlighet med beslutet på Ambeas årsstämma 2017 ska valberedningens sammansättning utgöras av bolagets styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti året före årsstämman. Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna, som inträffar efter den 31 augusti året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser en annan ledamot.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden vilket bland annat innebär förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen lämnar även förslag på arvode till ledamöterna. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen som offentliggörs inför varje årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Ambea:
Louise Tjeder, IR- och strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se