Revisionsutskott

Ambeas revisionsutskott övervakar bolagets finansiella rapportering, effektiviteten kring intern kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster och i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Medlemmar i Revisionsutskottet:

 • Gunilla Rudebjer, (ordförande)
 • Lena Hofsberger
 • Thomas Hofvenstam
 • Anders Borg

Ersättningsutskott

Ambea har ett ersättningsutskott som ska bereda förslag om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Medlemmar i Ersättningsutskottet:

 • Lena Hofsberger (ordförande)
 • Thomas Hofvenstam
 • Anders Borg

Tillväxtutskott

Ambeas Tillväxtutskott ska säkerställa att styrelsens ansvar för Ambeas tillväxt, som är av väsentlig betydelse för bolaget, fullföljs.

Medlemmar i Tillväxtutskottet:

 • Lena Hofsberger (ordförande)
 • Daniel Björklund
 • Anders Borg

Kvalitets- och hållbarhetsutskott

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsutskott ska säkerställa att styrelsens ansvar för Ambeas kvalitets- och hållbarhetsfrågor, som är av väsentlig betydelse för bolaget, fullföljs. Vid utskottsmötena diskuteras kvaliteten för verksamheterna Nytida och Vardaga samt utvecklingen av dessa.

Medlemmar i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet:

 • Ingrid Jonasson (ordförande)
 • Lena Hofsberger
 • Anders Borg
 • Daniel Björklund