Revisionsutskott

Ambeas revisionsutskott övervakar bolagets finansiella rapportering, effektiviteten kring intern kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster och i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Medlemmar i Revisionsutskottet:

  • Gunilla Rudebjer (ordförande)
  • Daniel Björklund
  • Samuel Skott

Ersättningsutskott

Ambea har ett ersättningsutskott som ska bereda förslag om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Medlemmar i Ersättningsutskottet:

  • Gunilla Rudebjer (ordförande)
  • Yrjö Närhinen
  • Daniel Björklund

Kvalitets- och hållbarhetsutskott

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsutskott ska säkerställa att styrelsens ansvar för Ambeas kvalitets- och hållbarhetsfrågor, som är av väsentlig betydelse för bolaget, fullföljs. Vid utskottsmötena diskuteras kvaliteten för verksamheterna Nytida, Vardaga, Stendi och Altiden samt utvecklingen av dessa.

Medlemmar i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet:

  • Yrjö Närhinen, ordf
  • Hilde Britt Mellbye
  • Daniel Björklund