Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

På årsstämman den 23 maj 2018 valdes Ernst & Young AB till Ambeas revisor. Mikael Sjölander (född 1973) är huvudansvarig revisor. Mikael Sjölander är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Young AB:s kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm. Ernst & Young AB har varit Ambeas revisor sedan 2009.