Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

På årsstämman den 15 maj 2020 valdes Ernst & Young AB till Ambeas revisor. Staffan Landén (född 1963) är huvudansvarig revisor. Staffan Landén är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Young AB:s kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm. Ernst & Young AB har varit Ambeas revisor sedan 2009.