Ledningen representerar samtliga verksamhetssegment samt de strategiska stabsfunktionerna.

Verkställande direktören har tillsammans med ledningen det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor, affärsutveckling, beslut om större investeringar, resultatuppföljning samt personal- och kommunikationsfrågor.