Ledningens sammansättning

Dessa personer ingår i Ambeas koncernledning och utökade ledningsgrupp.

Ledningens arbete

Ledningen representerar samtliga verksamhetssegment samt de strategiska stabsfunktionerna.