Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Ambeas årsstämma, som hålls i Stockholm, ska därför hållas före juni månads utgång varje år. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Årsstämma 2022

Läs om årsstämman 2022

Årsstämma 2021

Läs om årsstämman 2021

Årsstämma 2020

Läs om årsstämman 2020

Årsstämma 2019

Läs om årsstämman 2019

Årsstämma 2018

Läs om årsstämman 2018